Høyres nestleder Jan Tore Sanner startet sitt innlegg med å trekke frem noen av de store utfordringene vi har for å sikre et samfunn som gir muligheter for alle.

  • Barn og unge som ikke lærer å lese og skrive skikkelig i grunnskolen og som faller fra i videregående skole.
  • Unge mennesker som blir uføretrygdet i en alder hvor de burde være på vei inn i arbeidslivet.
  • Personer med rusproblemer eller psykiske helseutfordringer som blir stående i kø for å få hjelp, eller som aldri får den oppfølging de burde ha krav på.

Idétørke og manglede gjennomføringskraft

- Jeg tror ikke regjeringen mangler gode hensikter. Problemet er idétørke og manglende gjennomføringskraft, sa Sanner.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2013 presenterer vi to strategier for Norge for å løse dagens utfordringer og skape nye muligheter.

Velferd som virker

  • En strategi for å skape envelferd som virkerhvor flere kan få behandling raskere, hvor vi løfter de svakeste og hjelper flere fra trygd til arbeid

Noen av de viktigste tiltakene for å få velferd som virker:

- For å få ned de alt for lange helsekøene setter vi av penger til kjøp av ledig kapasitet hos private slik at 20.000 flere kan få behandling neste år.

- For å få flere varme hender og kompetente medarbeidere i helsesektoren foreslår vi økte midler til kompetanseheving slik at ufaglærte kan bli faglærte og at flere generalister kan bli spesialister.

- For å styrke rusomsorgen og psykiatrien opprettholder vi øremerkede midler for å trygge rusomsorgen og vi øker bevilgningen for å sikre flere bedre hjelp.

- For å få sikre at færre faller utenfor lanserer Høyre et prosjekt «arbeid for unge på sosialhjelp».

- For å få flere funksjonshemmede i jobb vil Høyre tilrettelegge bedre for funksjonshemmede i arbeidslivet.

Kunnskap og konkurransekraft

  • En strategi forkunnskap og konkurransekraftsom kan skape og trygge norske arbeidsplasser og bygge Norge som kunnskapsnasjon

- Velferden bæres av arbeidskraften og økt velferd må finansieres av økt arbeidsinnsats. De senere år har veksten i vår produktivitet gått ned og er nå lavere enn hos våre handelspartnere. Samtidig bevilger vi oss mer velferd og høyere lønn. Mens andre land tvinges til omstilling, kostnadskutt og innovasjon, er vi i ferd ned å pådra oss særnorske utfordringer som kan gjøre våre jobber og vår økonomi mer sårbar. Når andre blir billigere, må vi jobbe smartere. Vi må løfte i bunn og strekke oss lenger, sa Sanner.

Noen av de viktigste tiltakene for mer kunnskap og konkurransekraft:

  • For å få mer kunnskap i skolen må vi ha gode lærere som utjevner sosiale forskjeller og løfter alle elever. Derfor foreslår Høyre mer enn en dobling av antall lærere som skal få etter- og videreutdanning, vi lar staten ta en større del av regningen, vi setter av penger til å heve kvaliteten på etterutdanningen og midler til å utvikle nye karriereveier for de beste lærerne slik at vi beholder dem i skolen.
  • For å gi fremtidens arbeidstakere best mulig kompetanse og sikre at det skape nye arbeidsplasser vil Høyre satse både på bredde og spiss innen høyere utdanning, og foreslår nesten en milliard ekstra til forskning og utvikling.
  • For å gjøre det mer lønnsomt å jobbe og investere i norske arbeidsplasser foreslår Høyre 1,2 milliarder ekstra til bedre og tryggere veier, samt målrettede skattereduksjoner for både personer og bedrifter.

Les alt om Høyres alternative budsjett her.