Fru Paulsens leilighetpå Henie Onstad seniorsenter ble offisielt åpnet 12. mai 2011. Demonstrasjonsleiligheten viser ulike trygghetsskapende løsninger som kan bidra til at eldre personer kan bo hjemme så lenge de ønsker det. Leiligheten har blitt en arena nær brukerne som synliggjør hva velferdsteknologi er. Mange eldre har vært innom leiligheten og gir uttrykk for at dette er smarte løsninger de ser kan være nyttige hjemme. Representanter fra en rekke kommuner, bedrifter og andre aktører har også besøkt demonstrasjonsleiligheten.

ForprosjektetKontaktsentralskal se på hvordan kommunen kan organisere tjenester rundt oppfølging av brukere i eget hjem ved bruk av teknologi. I demonstrasjonsleiligheten på Henie Onstad seniorsenter er det demonstrert hvordan brukere kan kommunisere med hjemmesykepleien via videokommunikasjon.

ProsjektetTrygge sporhandler om utprøving av GPS for demente for å gi økt aktivitet og livskvalitet. Løsningene etterspørres i markedet, men lovverket har hittil gjort det umulig for kommunene å tilby GPS som en tjeneste til innbyggerne. Prosjektet er et samarbeid med Drammen, Trondheim, Bjugn og Åfjord kommuner og er godkjent av Regional etisk komité. Erfaringene i første fase av prosjektet viste at teknologien var for dårlig tilpasset personer med demens, det gjaldt både selve GPS-enheten og støttesystemene for oppfølging. I neste fase skal andre teknologiske løsninger prøves ut med fokus på effekt av bruk for den demente og kommunens tjenesteapparat.

ProsjektetUten mat og drikke,som bygger videre på ernæringsprosjektet, har blant annet sett på ulike teknologiske løsninger som kan forebygge og avdekke ernæringssvikt. Erfaringene viser at teknologiske løsninger som kroppssensorer og sensorer i kjøleskap oppleves som for invaderende i den private sfæren. Løsninger som kan bidra til økt sosial kontakt er derimot mer aktuelt og oppleves ikke like fremmed for brukerne.