STORRESOLUSJON A - VEDTATT

Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker som er glade i lokalsamfunnet sitt, ikke gjennom statlig overstyring og detaljregulering. Lokaldemokratiet må derfor styrkes på bekostning av staten.

Kommunene har en sentral rolle som ytere av viktige velferdstjenester og utviklere av lokalsamfunn.

Høyre/FrP-regjeringen har igangsatt en lokaldemokratireform som skal styrke det lokale selvstyret og flytte makt og oppgaver fra stat og fylke til større og robuste kommuner.

Høyre vil:

• Sikre innbyggerne best mulige velferdstjenester ved å sørge for en robust kommunestruktur.

• Samordne statlige interesser på en slik måte at det lokale selvstyret styrkes, og statlig overstyring reduseres.

• Legge ned fylkeskommunen.

• Ha tillit til at kommuner og innbyggerne i større grad må få gjøre lokale prioriteringer. Ulike kommuner skal kunne tilby ulike tjenester.

Skole

Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for alle. En god skole gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter og forebygger samtidig fattigdom og sosiale forskjeller. Kunnskap gir grunnlag for mer verdiskapning og et høyere velferdsnivå.

I den enkelte kommune vil Høyre:

• Satse på lærerne, ikke minst gjennom styrket etter- og videreutdanning.

• La flere elever på yrkesfag få veksle mellom opplæring i skole og praksisnær opplæring i bedrift gjennom hele utdanningsløpet.

• Jobbe for at alle lærlinger skal få en læreplass.

• Sikre pedagogisk mangfold, blant annet gjennom aktivt skoleeierskap og gjennom å vise tillit til de pedagogiske kreftene i skolen.

• Arbeide for at én skoleeier har ansvar for hele skoleløpet der det er mulig.

• Gi elevene reell tilpasset undervisning.

• Øke antall timer i basisfagene slik at alle elever går ut av grunnskolen med grunnleggende ferdigheter.

• At skolene skal ha et særskilt ansvar for å bygge respekt og toleranse, herunder forebygge og håndtere mobbing.

Barnehagen som omsorgs- og læringsarena

Foreldrene har hovedansvaret for barns oppdragelse, men også barnehagen har et ansvar for å ivareta barns behov for omsorg, lek, dannelse og læring. Den grunnleggende kompetansen som barna får i barnehagen har stor betydning for trivsel og læringsutbytte i barnehagen, i skolen og senere i livet.

I den enkelte kommune vil Høyre:

• Løfte kvaliteten i barnehagene.

• Styrke etter- og videreutdanning slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse

• Etablere et barnehagebarometer – en nettbasert, nasjonal kvalitetsportal som opplyser om kvaliteten i kommunens barnehager.

• Endre barnehageloven slik at det åpnes for mer læring ibarnehagene.

• Utvikle felles standarder basert på forskning og beste praksis.

Kvalitet og valgfrihet i helsetjenesten

Helsetjenester i kommunene skal preges av kvalitet og kompetanse. For å lykkes med å tilby helse- og omsorgstjenester av god kvalitet, må kommunene prioritere både forebyggende arbeid, god kronikeromsorg, habilitering og rehabilitering. Samtidig må kommuner være kompetente til å håndtere pasienter med komplekse og sammensatte behov i større grad enn tidligere – for å videreføre samhandlingsreformens intensjoner.

I den enkelte kommune vil Høyre:

• Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge, gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrket psykologtilbud og flere lavterskeltilbud. Kartlegge grunnleggende ferdighter ved fireårskontrollen.

• Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern for alle innbyggere, inkludert bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats.

• Styrke pårørendes rolle, herunder tilbudet til barn av og pårørende til rusavhengige og psykisk syke.

• Jobbe aktivt for økt kompetanse og etablering av tverrfaglige samarbeid og robuste fagmiljøer.

• Jobbe aktivt for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene.

• Arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med private og frivillige organisasjoner og andre, i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

• Jobbe systematisk med styrket lederskap i helsetjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak.

Aktiv eldrepolitikk og omsorgstjenester

Vi lever lenger og mange eldre er i dag ofte friske og vitale. Gode forebyggende tiltak bidrar til at eldre holder seg friske og motvirker ensomhet og mangel på sosialt nettverk. For Høyre er det viktig at syke og pleietrengende eldre sikres kompetent helsehjelp og behandles med respekt og verdighet.

I den enkelte kommune vil Høyre:

• Legge vekt på eldresentre som et viktig sosialt aktivitetstilbud i det forebyggende helsearbeidet, og utvide dette gjennom samarbeid med frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner.

• Legge til rette for alternative former for senior- og eldreboliger, for eksempel boliger hvor flere kan bo sammen, i tilknytning til aktivitetstilbud eller legesenter mv.

• Inkludere alderdom i kommuneplanleggingen med tilbud om aktivitet, tilpassede boliger og rehabilitering.

• Styrke helsetjenestetilbudet til pleie- og omsorgstjenestens brukere (hjemmesykepleie og sykehjem).

• Legge til rette for dagaktivitetstilbud for demenspasienter.

• Utvikle velferdsteknologiske løsninger som gir økt trygghet og bedre effektivitet, herunder arbeide for innovasjonsvirkemidler.

• Jobbe aktivt for arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet i pleien, et godt arbeidsmiljø og bidrar til økt heltidskultur.

• Videreføre målsetningen om et kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren, for høyere kompetanse og færre ufaglærte.

• Sikre rekrutteringen av personell blant annet gjennom et yrkesfagløft som bidrar til at flere velger helsefaglig utdanning i videregående skole.

• Videreføre satsingen på bygging av sykehjem og omsorgsboliger i offentlig og privat regi.

• Legge vekt på den enkeltes rett til å velge mellom ulike tilbud og bytterett dersom tilbudet ikke er godt nok.

• Etablere bruker- og pårørendeutvalg ved langtidsinstitusjoner.

• Utvikle systemer for kontinuerlige kvalitetsmålinger og offentliggjøre disse.

Kommuner med muligheter for alle

Selv om de fleste i Norge har det godt materielt sett, finnes det i alle kommuner barn, unge og voksne med særskilte behov for kommunens hjelp. Barn som vokser opp i utrygge omgivelser er mest utsatt og trenger tryggheten barnevernet kan gi. Unge som havner utenfor skole og arbeidsliv faller fort på utsiden av ellers trygge lokalmiljøer. Rusavhengige har behov for sammensatte tjenester for å få muligheten til en ny start.

I den enkelte kommune vil Høyre:

• Sikre at utsatte barn og familier får hjelp og støtte fra barnevernet så tidlig som mulig og samarbeide med private og frivillige aktører for å sikre et bredt tilbud.

• Arbeide for at kommunen skal få et større og mer helhetlig ansvar for barnevern, herunder å sikre sterke kompetansemiljøer.

• Sikre rusavhengige tilbud om rehabilitering og relevante botilbud.

• Ha aktivitetsplikt og tilbud om arbeidstrening for innbyggere som mottar sosialhjelp.

• Samordne kommunale tilbud for å sikre at unge som mottar sosialhjelp kommer raskt over i arbeid, opplæring eller utdanning.

• Legge til rette for at flest mulig kan eie sin egen bolig.

• Arbeide for at flyktninger og asylsøkere integreres godt i lokalmiljøet.

Lokal verdiskaping og boligbygging

Høyre mener det er en sentral oppgave for kommunen å legge forholdene til rette for både eksisterende virksomheter og nyetableringer. Kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for næringslivet. For å legge til rette for vekst, er det viktig at det reguleres nok tomter til god og variert boligbygging.

Høyre mener at forenkling og modernisering av regelverk og prosesser er nødvendig og vil gjøre utfall på byggesøknader mer forutsigbare. Gjennom å fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter, redusere adgangen til klager og innsigelser og å forenkle ulike prosedyrer kan offentlige myndigheter bidra til å øke takten i boligbyggingen.

De senere årene har råderetten over store arealer og verdier gjennom oppretting av ulike typer verneområder blitt flyttet fra grunneiere og lokale styresmakter til statlige styresmakter.

Denne prosessen har mange steder skapt en tillitskrise mellom lokalsamfunn og sentrale styresmakter.

I den enkelt enkelte kommune vil Høyre:

• Føre en næringsvennlig politikk som bidrar til verdiskapning og trygge arbeidsplasser.

• Arbeide for at lov- og regelverk forenkles og kommunen får større råderett over beslutninger som er viktige lokalt.

• Redusere byråkratiet for næringslivet.

• Vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker.

• Regulere nok tomteareal for boligbygging.

• Ta initiativ til å prøve ut ulike modeller for grunneierstyrt eller lokal forvaltning av verneområder.

• At søknadsprosessen i regulerings- og byggesaker forenkles og digitaliseres i størst mulig grad.

• Effektivisere samhandlingen mellom innbyggerne og kommunen i forkant av innsendt søknad, for å gjøre den totale saksbehandlingstiden kortere.

• De lokale verneområdestyrene bør ha arbeidsgiver- og budsjettansvar, grunneierrepresentasjon og gis reell mulighet for verdiskaping som en del av sitt forvalteransvar.

• Regulere nok areal og avlastningsareal for havbruk i kystkommuner.

Høyre vil:

• At byggteknisk forskrift (TEK10) skal gjennomgås i samarbeid med byggebransjen med sikte på å redusere detaljnivået og fjerne unødvendige krav og pålegg.

• At rammetillatelser skal gjelde i inntil 10 år både for utbyggere og privatpersoner.

• At den tidsbegrensede varigheten til private vedtatte reguleringsplaner oppheves, slik at de likebehandles med offentlige.

• At planprosesser forenkles gjennom å tillate at områdeplaner og reguleringsplaner kan vedtas under ett.

• Sikre at adgangen til å fremme offentlige innsigelser i planforslag kun praktiseres i forhold av vesentlig regional og nasjonal betydning.

• At klageadgangen skal begrenses når en byggesak er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan.

• Sikre samordning av statlige innsigelser.

Lokale velferdstjenester

Høyre vil styrke lokaldemokratiet, og samtidig la beslutninger som er viktige for den enkelte fattes nært der innbyggerne bor når det er mulig. Høyreønsker derfor at kommunene etter kommunereformen skal overta ansvar for tjenesteproduksjonen i NAV, mens det statlige ansvaret begrenses til rettighetsfestet ytelsesforvaltning.

På nasjonalt nivå vil Høyre:

• Etter kommunereformen la kommunene overta ansvar for tjenesteproduksjonen i Nav, mens staten fortsetter å ha ansvar for rettighetsfestede ytelser.

• Innføre en forsøksordning hvor kommunene kan søke om ansvar for arbeidsmarkedstiltakene fra og med 1. januar 2015.

Modernisering

Høyres landsmøte vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. Kommunenes forvaltning bør moderniseres for å sikre effektiv ressursbruk, innovasjon, omstillings- og gjennomføringsevne.

I den enkelte kommune vil Høyre:

• Praktisere åpenhet i den kommunale forvaltningen.

• Digitalisere forvaltningen for å tilby innbyggerne bedre tjenester på nett og døgnåpne tjenester.

• Samarbeide med frivillige og private aktører for å sikre gode og mangfoldige tilbud til innbyggerne.

• Ta arbeidsgiveransvaret i kommunen på alvor, bl.a. gjennom å følge opp avtalen om inkluderende arbeidsliv og ha lærlingplasser i kommunen.

• Ta i bruk et klart og hyggelig språk i kommunikasjon med innbyggerne.

• Arbeide for at det utvikles en felles IKT-struktur i kommunesektoren, bedre samordning av kommunale og statlige IT-systemer og gi kommunene tilgang til nasjonale felleskomponenter og fellesregistre, bl.a. for å sikre at en opplysning bare må rapporteres én gang.