- Som offiser og politiker er jeg stolt av dagens lovendring. For meg handler det om å velge de best egnede og skikkede til forsvaret av Norge, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson, Regina Alexandrova.

Også forsvarsministerIne Eriksen Søreide er fornøyd med dagens lovendring.

- For meg er verneplikten et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten, men først etter i dag kan vi si at alle statens borgere tar fullt ut del i denne kontrakten. Innføringen av reell allmenn verneplikt er en milepæl ikke bare for Forsvaret, men for hele samfunnet. Ikke minst understreker vi i dag det viktige prinsippet om at med like rettigheter, så følger også like plikter og ansvar. Det handler dypest sett om å gi noe tilbake, sier hun.

- Forsvar er en felles samfunnsoppgave. Verneplikt bare for menn gjenspeiler ikke den grunnleggende verdien i det norske samfunnet om at plikter og rettigheter skal være uavhengig av kjønn. Bedre kjønnsbalanse og et større mangfold i bakgrunn, erfaring og kompetanse vil gjøre Forsvaret mer representativt, og sikre at verneplikten forblir i tråd med våre samfunnsverdier.

Fra og med 2015 vil alle norske kvinner som er født i 1997 og senere være vernepliktige. De første vernepliktige kvinnene vil møte til tjeneste sommeren 2016.

- For Forsvaret handler dette om å kunne rekruttere de best egnede og mest motiverte til tjeneste – helt uavhengig av kjønn. Det vil på sikt skape en bedre kompetanseorganisasjon, noe som er en forutsetning for et moderne og høyteknologisk forsvar som skal møte nye utfordringer i verden rundt oss. I dag skriver Stortinget historie, sier forsvarsministerIne Eriksen Søreide.