Vestfold Høyre drar til Høyres landsmøte med 16 deltakere helgen 24.- 26. april.

Alf Johan Svele Fylkesleder Vestfold Høyre
Bjarne Steen Ordførerkandidat Larvik
Bjørn Ole Gleditsch Ordfører Sandefjord
Cathrine Gulbransen Delegasjonsekretær
Elisabeth Aspaas Runsjø Fylkesleder Unge Høyre
Finn-Øyvind Langfjell Ordførerkandidat Horten og Borre
Jon-Henrik Grindlia Foreningsleder Andebu Høyre
Kristin Surlien Kvinnepolitisk leder
Kårstein Eidem Løvaas Stortingsrepresentant
Lene Camilla Westgaard-Halle 1. nestleder Vestfold Høyre
Per-Eivind Johansen Fylkesordfører
Roar Jonstang Ordfører Nøtterøy
Rune Sørdalen 2. nestleder Tønsberg Høyre
Sissel Roseng Fylkesleder Senior Høyre
Svein Flåtten Stortingsrepresentant
Tove Øygarden Ordførerkandidat Re

Under den generelle debatten vil 4 av delegatene holde innlegg. Innleggene vil bli delt på våre nettsider.

Lene Westgaard-Halle, Energi/miljø: Klima og bærekraft

Kårstein Eidem Løvaas, Lokalt selvstyre: Demokratisk reform. Vestfold går foran!

Elisabeth A. Runsjø, Utdanning: Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning: Utfordringer og hvordan gjøre overgangen lettere

Finn-Øyvind Langfjell, Samferdsel: Arbeidsplasser, regionsutvikling og samfunnsutvikling

Vestfold Høyre har levert 2 resolusjonsforslag til landsmøtet:

RES: Eiendomsretten versus allemannsretten

Eiendomsretten for grunneiere i Norge har de senere årene blitt begrenset. Særlig ser vi det i strandsonen og i LNF-områder. Utviklingen avspeiles på flere områder, blant annet i lovgivningen, høyesterettspraksis, nasjonale føringer og regionale retningslinjer.

Begrepet landbruksområder er tolket så vidt at selv områder som ikke egner seg, eller ikke kan benyttes til landbruk omfattes. Selv om byggeforbudet i 100-metersbeltet skal håndheves strengt, finnes det også der eksempler på små tiltak som ikke tilsidesetter intensjonene i loven. Vestfold Høyre mener at det i større grad enn i dag må utvises fleksibilitet innenfor begrensningene som ligger i 100-metersbeltet.

Vestfold Høyre viser til dommen i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor innskrenkningen i grunneiers rettigheter ble kjent i strid med menneskerettighetene. Vestfold Høyre mener at tomtefesteloven må skape en bedre balanse mellom grunneiernes og festernes økonomiske interesser.

Vestfold Høyre vil:

  • Oppfordre regjeringen til å gjennomgå de statlige retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen.
  • At grunneiere som fratas all råderett over egen eiendom, skal kompenseres fullt ut.
  • At tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus revideres i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser etter dommen i Menneskerettighetsdomstolen.
  • At eier av bygning skal ha lovfestet rett til gjenoppføring etter brann eller naturskade.

RES: Praktisk rettet yrkesfag

Vestfold Høyre er bekymret for det høye frafallet på yrkesfag, og mener skolen ikke har klart å gi elevene på yrkesfag tilstrekkelig god tilrettelagt opplæring. 3 av 10 elever som starter på kurs innenfor yrkesfag slutter underveis i utdanningsløpet.

Yrkesfaglig utdannelse bør være mest mulig praktisk rettet. Minst mulig undervisning bør foregå i tradisjonelle klasserom. I tillegg bør man i større grad involvere næringslivet i skolen, slik at elevene får et best mulig innblikk i hvordan yrket faktisk er.

For å sikre at lærlinger får best mulig utbytte av læretiden i bedrifter, er det viktig at lærlingene får god informasjon om bedriftene som tilbyr lærlingplasser.

Norge utdanner i dag elever og studenter til et globalt arbeidsmarked. I dag har man som elev mulighet til å ta store deler av studiespesialisert utdanning på engelsk, og man har som student muligheten til engelsk utdannelse. Også yrkesfagelevene må kunne konkurrere om internasjonale arbeidsplasser.

Vestfold Høyre vil:

  • Gjøre undervisningen i yrkesfag mer praktisk rettet.
  • Tilby yrkesfagelever et frivillig forkurs før skolestart.
  • Kreve at skolene søker samarbeid med næringslivet også i løpet av de to første årene av yrkesfagutdanningen.
  • At det skal stilles krav til kompetanseoppdatering for alle lærere som underviser på yrkesfag.
  • Øke lærlingtilskuddet til det tilsvarer kostnaden av en skoleplass.
  • Vurdere muligheten for å tilby engelskspråklig utdanning for yrkesfagelever.