Få politikkområder er så sentrale for våre liv som boligpolitikk. Boliger er egentlig en investering som er ganske annerledes enn andre investeringer vi kan gjøre. Selv om boligene har en pris, ofte en ganske høy en, så har hjemmet vi kjøper en verdi.

Åfinne riktig hjem, på riktig sted, kan være akkurat den plattformen man trenger for å kunne ta vare på familien sin, og for å kunne få en god jobb.

De første tegnene på en boligkrise ser vi når boligprisene øker særlig mye i de store byene. Det gjør det vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet.Samtidig blir detetter hvert vanskelig for en del områder å tiltrekke seg arbeidskraft, fordi man mangler attraktive boligområder med konkurransedyktige eiendomspriser.

Bærekraftig utvikling i boligprisene over tid avhenger av at man produserer nok boliger i forhold til befolkningsutviklingen.

I 2013 er det ventet at det vil bli ferdigstilt rundt 28.000 boenheter, mens vi samtidig venter en befolkningsvekst på 66.000 innbyggere.Denne mangelenpå boliger kommer først og fremst i de store byene.

Stimulere til boligbygging

Det er bred enighet både i byggebransjen og på Stortinget om behovet for en styrket innsats for å stimulere til boligbygging. Høyre mener at forvaltningen gjennom sine reguleringer må legge til rette for at markedet fungerer best mulig, slik at etterspørselen etter boliger best kan møtes og boligprisene blir lavest mulig. Det er for eksempel viktig at det legges til rette for at det fremskaffes nok boligtomter for å få ned tomteprisene.

Kommunene har samtidig begrensede muligheter for å legge til rette for rask økning i boligbyggingen. Det skyldes både manglende incentiver i inntektssystemet og dagens langvarige planprosesser. Derfor bør det etter Høyres mening også åpnes for forenklede og differensierte plan- og byggesaksprosesser.

Høyre mener det er viktig av at kommunene får anledning til å regulere et tilstrekkelig antall tomter til boligformål, og understreket nødvendigheten av en begrensning i statlige og fylkeskommunale myndigheters muligheter til å overprøve kommunenes avgjørelser på dette området.

Hva vil Høyre?

•Styrke selveierdemokratiet. Det viktigste er å sikre flest mulig mennesker muligheten til å eie sin egen bolig.

• Ruste opp kollektivtilbudet og veinettet for å sikre raskere transport mellom boligområder og arbeidsplasser.

• Ha et inntektssystem for kommunene som gjør det lønnsomt å legge til rette for boligbygging og vekst.

•Arbeide for at unødige reguleringer og byråkrati kan fjernes, blant annet gjennom en oppmyking i plan- og bygningsloven.

• Fjerne arveavgiften.

• Styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) betydelig, ved å heve BSU-taket til 300.000, ogheve skattefordelen fra 20 til 28 prosent.

• Etablere en enhetlig forvaltning av boligpolitikken – samle alt i KrD, og gi KrD en sterkere pådriverrolle ift boligbyggingen

• Reduserebrukenav innsigelser

Hva mener du om Høyres boligpolitikk? Del dine standpunkter i kommentarfeltet under.