Av Anders B. Werp, justispolitisk talsmann i Høyre

Alle husker politimester Bastian som «går omkring og passer på at alle har det bra». Det skaper trygghet i hverdagen at vi har et godt politi til stede der folk bor.

Men er politiet godt nok organisert for å sikre vår trygghet? I fjor kom en nedslående politianalyse som viser at politiet ikke er rustet til å møte den kriminaliteten vi står overfor:

- Politiet er for lite konsentrert om kjerneoppgavene

- Dagens struktur og organisering binder opp ressurser og svekker den operative tilstedeværelsen

- Kun 13 av 354 tjenestesteder har døgnåpent hele uken

I tillegg har 22. juli-kommisjonen avslørt alvorlige mangler og svakheter ved politiets evne til å sikre god beredskap i samfunnet.

Dyktige politifolk landet rundt gjør en god jobb, men organiseringen fører ofte til at responstiden blir for lang og kvaliteten ikke god nok. Det er for store variasjoner i den polititjenesten som tilbys befolkningen.

Politiet er organisert i mange små enheter, med liten bemanning og korte åpningstider. Lensmannskontorer som kun er åpne mellom 8 og 4 i ukedagene skaper en falsk følelse av trygghet. I praksis kan den lokale beredskapen være minimal når operative politifolk ikke er tilgjengelige når kriminaliteten skjer.

Høyre ønsker et sterkt politi som er til stede for å sikre folks trygghet. Et politi som både kan bekjempe hverdagskriminaliteten og håndtere trusselen fra organisert kriminalitet. For å få til dette må politiet endres.

Vi må ruste politiet for de endringer vi ser i kriminaliteten. Ressursene må utnyttes bedre. Det er behov for økt spesialisering. Terrortrusselen mot Norge øker, og kriminelle jobber mer organisert og grenseoverskridende. Vi må styrke beredskapen mot cyberangrep. Samtidig skal politiet sikre befolkningen gode polititjenester i hele landet.

Endringer i politiets organisering utløser naturlig nok spørsmål om konsekvenser for lokalsamfunnet. Derfor har Høyre bedt om innspill fra hele partiet om retningen for politireformen. Vårt mål er ufravikelig: Politiet må bli bedre til å skape trygghet både lokalt og nasjonalt, og til å forebygge og bekjempe kriminalitet.