Av statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen, publisert i VG 10. februar 2015.

Enkelt sagt forteller produktiviteten hvor mye vi får ut av ressursene våre. Når produktiviteten stiger har vi flere varer å selge og flere ressurser til velferdstjenestene. På sikt er det bare økt produktivitet som kan sikre reallønnsvekst for arbeidstakere. Årsaken er enkel: Det er først når vi skaper økte verdier at vi har noe mer å fordele.

Produktivitet er særlig viktig i den perioden Norge nå går inn i. Vi blir stadig flere nordmenn, men færre arbeidstakere bak hver pensjonist. Oljen vil ikke lenger være motoren bak vår økonomiske vekst.

Og vi skal gjennom en grønn omstilling til et samfunn med lavere klimagassutslipp. For å lykkes med denne omstillingen trenger vi kunnskap, entreprenørskap og gode velferdstjenester. Vi skal ikke bare ha mer verdiskaping, vi skal ha ny verdiskaping.

Typisk norsk

Norge har en god tradisjon for vellykket omstilling. Vi har i flere tiår hatt høy produktivitetsvekst. Dyktige arbeidsfolk og ledere i privat og offentlig sektor har skapt stadig større verdier. Vi kan nesten si det sånn at det er typisk norsk å ha sterk produktivtetsvekst.

Siden 2006 har imidlertid produktivitetsveksten i Norge falt. Det er en utfordring vi deler med flere andre vestlige land. Til glede for nordmenn flest har høy oljepris, store eksportinntekter og høy aktivitet i petroleumsindustrien likevel gitt oss sterk lønnsvekst. Når vi nå skal vri oss mot nye markeder, er imidlertid det høye norske kostnadsnivået en utfordring. Vi må få opp produktivitetsveksten for å kunne konkurrere og opprettholde høy velstandsvekst.

Oljeprisfallet har forsterket behovet for omstilling og økt konkurransekraft. Vi har flere støtdempere som kan hjelpe oss. Norges Bank har satt ned renten og kronekursen har svekket seg. Det vil gjøre det lettere for norske bedrifter å konkurrere. Det store bildet er likevel tydelig: Norge trenger en sterkere produktivitetsvekst for å bevare arbeidsplassene, skape vekst i økonomien, betale for velferden og lykkes med den omstillingen vi skal gjennom.

Trenden må snus

Vi har snakket om fallende produktivitetsvekst i mange år. Vinteren 2013 stemte alle de borgerlige partiene for et forslag om en egen produktivtetskommisjon i Norge etter modell fra Danmark. Arbeiderpartiet og de rødgrønne avfeide forslaget: De mente dette ikke var noe problem i Norge.

Noe av det første Høyre-Frpregjeringen gjorde da vi vant valget var derfor å sette ned en produktivitetskommisjon ledet av professor Jørn Rattsø fra NTNU. I dag legger de frem sin første delrapport. Deres innspill blir viktige i arbeidet med å styrke vår produktivitetsvekst. Vi vil nok sikkert være uenige om noen av virkemidlene. Målet er vi likevel samlet om: Vi skal sikre norske arbeidsplasser og velferd for fremtiden.

Veksten i produktivitet sank fra 2013 til 2012. Der vi fra 1996 til 2005 hadde en gjennomsnittsvekst på tre prosent, har vi fra 2006 til 2013 et gjennomsnitt på 0,8 prosent. Denne trenden må vi snu for å lykkes med omstillingen. Klarer vi bare å øke veksten med 0,2 prosent årlig, vil det bety mer for vår velstand om 50 år en hele oljeformuen.

Det blir spennende å høre hva produktivitetskommisjonen legger vekt på. Noe vet vi allerede. Hele verdikjeden for kunnskap må styrkes. Norge trenger dyktige fagarbeidere, lærere, sykepleiere og ingeniører – for å nevne noen.

Vi må lykkes med å begrense det store frafallet i videregående for å få den arbeidskraften vi trenger. Blant regjeringens svar er et stort lærerløft, og en satsing på yrkesfagene.

Ruste Norge for fremtiden

Vi skal også sette den enkelte arbeidstaker i stand til å omstille seg selv. Mulighetene skal bli større for voksne til å tilegne seg ny kompetanse etter hvert som kravene i arbeidslivet endrer seg.

Høyere utdanning, forskning og innovasjon. Alt dette blir avgjørende for å drive frem nye arbeidsplasser og bedre løsninger som skaper større verdier. Regjeringen har også satt i gang en rekke reformer som skal fornye, forenkle og forbedre Norge. Politireform, pasientenes helsetjeneste og kommunereform. Reformene er viktige, men de er kun virkemidler. Målet er å løse viktige oppgaver i dag, og ruste Norge for fremtiden.

Økt produktivitetsvekst gir økt verdiskaping, sikre arbeidsplasser og trygghet for velferden. Produktivitet er kanskje et traust begrep, men betydningen for deg og meg avgjørende stor.