- Dagens rapport er en viktig milepæl. Den er et sterkt signal om veien videre i klimaarbeidet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Rapporten konkluderer med at klimaendringene vil ha store konsekvenser både for natur og samfunn. Det blir vanskeligere å drive landbruk mange steder i verden. Tørke, flom og annet ekstremvær vil kunne ødelegge avlingene. Tilgangen på ferskvann vil sannsynligvis bli dårligere. Klimaendringene kan også være en trussel mot naturmangfold og økosystemer på land og i hav.

- Rapporten sier at vi redusere risikoen, både gjennom å tilpasse oss de klimaendringene som kommer, og redusere utslipp slik at vi bremser klimaendringene. Utslippskutt og tilpasning må gå hånd i hånd, sier Sundtoft.

Nå blir det viktig å jobbe med å få på plass klimatiltak som faktisk virker.

- Vi må ikke la pessimismen ta overhånd. Det er det ingen grunn til. Det skaper bare handlingslammelse, og det er det siste vi trenger. Det grønne skiftet er på vei. Dette ser jeg blant annet imøte med industri og næringsliv. Vi som politikere må legge til rette for en slik omstilling, samtidig med at vi stiller utslippskrav, understreker Sundtoft.

I en rapport fra Miljødirektoratet ble det kjent at gapet opp til målet i klimaforliket er på 8 millioner tonn CO2.

- Vi står foran en omfattende og krevende jobb frem mot 2020. I regjeringsplattformen slår vi fast at klimaforliket skal forsterkes. Det er nødvendig. Vi skal satse mer på utbygging av kollektivtrafikk og jernbane. Vi arbeider med å sette ned en grønn skattekommisjon. Vi skal innføre skattefradrag for energisparing. Og vi skal satse mer på klimateknologi, avslutter Sundtoft.