I dag la Norsk Industri frem sin konjunkturrapport for 2012. Høyres nestleder Jan Tore Sanner og Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flåtten mener rapporten er et rop om mer konkurransekraft og en omlegging av politikken.

- Rapportens innhold stemmer godt overens med Høyres syn på utfordringene i norsk økonomi. Utviklingen er positiv, men store deler av norsk næringsliv trenger bedre rammevilkår for å konkurrere i en verden der etterspørselen er fallende, sier Sanner.

Trenger vi bedre konkurransekraft? Bli med i debatten her.

Todelt næringsliv

Høyre mener det er behov for en langsiktig strategi som kan trygge jobbene i konkurranseutsatt sektor.

- Vi er i ferd med å få et todelt næringsliv. Vi må øke vår produktivitet og konkurranseevne dersom vi vil sikre lønnsvekst og sysselsetting, forklarer Flåtten.

Rapporten viser en bekymringsfull utvikling i de mange norske bedriftene som ikke er direkte knyttet til oljebransjen. Industrien utenfor oljebransjen forventer uendret omsetning på eksportmarkedet og antas å sysselsette færre arbeidstakere om et år.

- Vi holder på arbeidslinjen. Vår topprioritet er å trygge arbeidsplassene gjennom en satsing på konkurransekraft, fastslår Flåtten.

Kunnskap

Fremfor å gjøre Norge mer avhengig av oljeinntekter, ser Høyre et klart behov for å øke satsningen på kunnskap, infrastruktur og bedre rammebetingelser for bedriftene.

- Skal vi trygge velferden i årene som kommer må vi skape mer, ikke skatte mer. Høyre har gjennomgående prioritert utdanning, forskning, infrastruktur og nedtrapping av særnorske skatter for å bedre rammebetingelser for bedriftene, sier Sanner.

Høyre lanserte i sitt alternative statsbudsjett for 2012 en rekke forslag for å sikre norske bedrifters innovasjonsevnen og konkurransevilkårene.