De aller fleste elever velger å ta en videregående utdanning. For Høyre er det viktig å understreke at når elever velger å benytte denne retten, så følger det også noen plikter med. Det er hver enkelt elevs ansvar å sørge for å følge opp skolegangen for å oppnå ønsket resultat.

Elevene vet best hvordan undervisningen oppleves, og bør få mulighet til å gi tilbakemelding til lærerne. På denne måten vil lærerne få innspill om hva elevene synes om måten undervisningen er lagt opp på, og hva som eventuelt kan forbedres. Høyre vil gi elevene rett til å evaluere undervisningen de får.

Frafall i videregående skole er et stort problem og kan stenge ungdommer ute fra arbeidslivet. Høyre vil innføre et nasjonalt mål om at 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå en videregående opplæring. Vi må fange opp elever som er i risikosonen for frafall, og gi dem et tilrettelagt tilbud, slik at de kan fullføre utdanningen de har begynt på. Målet vårt er at ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet.

Høyres løsninger:

 • gi alle elever mulighet til å ta fag på høyere nivå når de er kvalifisert for det – elever med talenter må gis en utviklingsmulighet
 • sikre pedagogisk mangfold, blant annet gjennom aktivt skoleeierskap og gjennom å vise tillit til de pedagogiske kreftene i skolen. Arbeide for at én skoleeier har ansvar for hele skoleløpet der det er mulig
 • sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing
 • styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp
 • gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC gjennom skolen som en del av tilretteleggingen
 • bruke tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget gjennom hele skoleløpet og avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskolen og den videregående skolen
 • gjeninnføre maksgrense for ureglementert fravær i videregående skole
 • gi elevene i den videregående skolen rett til fritt skolevalg, også på tvers av fylkesgrensene
 • legge til rette for internasjonalt kvalitetssikrede utdanningstilbud som IB i grunnskole og videregående skole
 • innføre et nasjonalt mål om at 90 prosent av elevene skal fullføre og bestå en videregående opplæring
 • la elevene i ungdomsskolen og i den videregående skolen evaluere undervisningen
 • gjennomføre forsøk med anonym retting av elevarbeid
 • stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler på ungdomstrinnet og i den videregående skolen, for eksempel realfagsgymnas i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner
 • styrke Ungt entreprenørskap som en viktig arena for samarbeid mellom skole og arbeidsliv
 • det bør vurderes insentiver for flere internshipsordninger, spesielt rettet mot de som faller fra den videregående opplæringen
 • det bør utvikles jobbportal for ungdom og unge voksne på nett. Nettsiden skal inneholde informasjon som gjør det enklere for unge mennesker å velge utdanning og karrierevei
 • gi livslang rett til videregående opplæring ved å oppheve dagens aldersgrense
 • tillate kontinuasjonseksamen i den videregående skolen om sommeren
 • flytte skriftlig eksamen til før russetiden

Har du spørsmål til Høyre om videregående skole som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.