Scheel-utvalget leverte tirsdag 2. desember 2014NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomitil Finansdepartementet. Utvalget har hatt i oppdrag fra regjeringen å foreslå endringer i det norske skattesystemet.

Mange handelspartnere har allerede redusert selskapsskatten til et lavere nivå enn vi har i Norge. I kombinasjon med den særnorske formuesskatten på norske arbeidsplasser, svekker dette norsk konkurransekraft

For Høyre er det viktig å styrke norsk konkurransekraft slik at vi får trygge, norske arbeidsplasser og at vi sikrer en bærekraftig utvikling av velferden. Olje- og gassektoren vil fortsatt være viktig for norsk økonomi, men for å ruste Norge for fremtiden må vi også ha en større investeringstakt i nye og fastlandsbaserte næringer. Samtidig må vi snu todelingen av norsk økonomi som på sikt kan svekke norsk konkurransekraft og true norske arbeidsplasser.

Høyre kommer fremdeles til å jobbe for å redusere det samlede skattetrykket, og gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spare og investere. Derfor er det viktig for Høyre og regjeringen at vi nå tar oss god tid til å gå gjennom rapporten som Scheel-utvalget har lagt frem, og at vi har en god diskusjon om helheten i de forslagene utvalget kommer med.

Det er en styrke ved norsk skattepolitikk at vi tradisjonelt har funnet sammen til bred enighet når vi endrer skattesystemet. Dette sikrer befolkningen og næringslivet forutsigbarhet. Derfor er det et mål for oss at vi også i denne prosessen skal finne frem til et bredt forlik i Stortinget. Et slikt forlik må sikre en fremtidsrettet og konkurransedyktig struktur, og et redusert skattenivå.