Trygve Magne Slagsvold Vedum, nestleder i Senterpartiet, reagerer på at regjeringen ser disse forhandlingene parallelt.

- Regjeringens utgangspunkt er helt i tråd med det et enstemmig Storting mente sist denne saken ble behandlet i 2010, sier Stub. Det er underlig at ikke Senterpartiet reagerte på dette da de satt med flertall i regjering den gang.

- En kan jo spørre seg om Senterpartiet er mer opptatt av å markere sin motstand mot EØS- avtalen enn å sikre gode vilkår for fiskerinæringen, avslutter Stub.

I innstillingen fra 2010 står det følgende:

Komiteen merker seg regjeringens vurdering om at man har oppnådd en akseptabel løsning på et politisk sensitivt område hva gjelder markedsadgang for fisk.

Det er komiteens mening viktig at man i fremtidige forhandlingsrunder fra norsk side tar i bruk alle relevante virkemidler for å oppnå økt markedsadgang for norske produkter.

Fakta om EØS-midlene

✱ Er et økonomisk bidrag fra EFTA landene Norge, Island og Liechtenstein til de minst velstående landene i EU.

✱ Er knytte til EØS-avtalen og skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i mottakerlandene.

✱ Går i dag til de 13 nyeste EU-landa, og til Hellas, Portugal og Spania.

✱ Blir delt ut i femårsperioder etter avtale mellom EFTA-landa og EU. For perioden 2009–2014 ble det sett av tilsvarende 15 milliarder norske kroner til ordningen.

✱ Onsdag 22. januar starter forhandlingene om EØS-midler for en ny femårs periode.