- Vi vil rett og slett gjøre det enklere å få bygd boliger, sier nestleder Bent Høie (H) til Dagsavisen.

Han mener at det bygges for få boliger, noe som gir et overopphetet boligmarked. Resultatet er svært høye boligpriser, noe som gjør det vanskelig for mange å etablere seg.

- Vi vil gjøre det enklere å regulere områder for utbygging. Det er rett og slett blitt vanskeligere og vanskeligere å få frigitt og regulert områder til boligbygging. Det har blitt mer kostbart å bygge.

Det viktigste tiltaket for å få boligprisene til å slutte å stige, er å bygge boliger i takt med befolkningsutviklingen. Høie tror forenkling av byggebyråkrati vil gjøre kampen i boligmarkedet mindre kvass, skriver Dagsavisen.

Dette er Høyres boligplan:

  1. Gi staten færre muligheter for innsigelser i boligsaker.
  2. Raskere behandling av plan- og byggesøknader i kommunene.
  3. Avskaffe 5-årsgrensen for holdbarhet av reguleringsplaner.
  4. Det skal maksimalt være to plannivåer: Oversiktsplaner og detaljplaner (reguleringsplaner).
  5. Samle bolig- og bygningspolitikk i ett departement. Overføre plansaker fra Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet.
  6. Revidere plan- og bygningsloven. Gi færre tekniske krav til nye boliger og utleieboliger i TEK 10.
  7. Bygge ut kollektivtilbudet for pressede boligområder.
  8. Doble maksbeløpet for Boligsparing for ungdom (BSU) fra 150.000 til 300.000 kroner, samt heve fradragssatsen fra 20 til 28 prosent.
  9. Legge til rette for bygging av 2000-3000 studentboliger i året.
  10. Sørge for at det offentlige tar et særlig ansvar for de utsatte gruppene på boligmarkedet, blant annet gjennom bostøtteordningen.