Forslaget vil bety at man ved overdragelse av landbrukseiendom ikke lenger må søke om konsesjon. Det kan heller ikke stilles krav til boplikt. Høringsforslaget styrker den private eiendomsretten. Det er i dag ca. 30.000 landbrukseiendommer med bolighus uten fast bosetting.

- Det er viktig for ungdommen at det blir enklere å få omsatt eiendommer. Gjennomsnittsalderen på eiere av landbrukseiendommer er 57 år, og den gjennomsnittlige kvinnelige eieren er over 60 år. Jeg håper at disse argumentene vil få gjennomslag i Stortinget, sier Høyres landbrukspolitiske talsperson Ingunn Foss.

- Jeg har selv som ordfører vært med på å oppheve boplikten i Korshamn. De negative spådommene slo ikke til, sier Foss.

I høringsforslaget er det vist til at konsesjonslovens bestemmelser kan virke prisdempende og begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut for salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked. Dette kan blant annet få som følge at rekrutteringen til næringen svekkes, og at det kan være vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpe tilleggsjord. Dette kan på sikt svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift.

Gjeldende bestemmelser kan også dempe investeringslysten og derved svekke driftsgrunnlaget på en del eiendommer. Det er også vist til at håndhevingen av reglene i konsesjonsloven krever betydelige offentlige og private ressurser. Forskningsresultater kan samlet sett tyde på at det er usikkert hvordan reglene om boplikt på landbrukseiendom virker.

Vern om landbrukets produksjonsarealer sikres i dag i all hovedsak gjennom reglene i plan- og bygningsloven og bestemmelsene om omdisponering og deling i jordloven. Også reglene om driveplikt i jordloven bidrar til å opprettholde landbrukets produksjonsarealer.

Forslag om å oppheve priskontrollen er til behandling i Stortinget.