"

- Regjeringens forslag til ny fastlegeforskrift løser ikke de langsiktige utfordringene for leger i primærhelsetjenesten. Nye krav og byråkratiske ordninger vil svekke både kvalitet og tilgang til fastleger, mener Høyres leder Erna Solberg.

- Fastlegeordningen er i det store og hele en suksess, og befolkningen er fornøyd med ordningen. Imidlertid ser vi en del utfordringer i tiden fremover. Behovene kan oppsummeres i økt rekruttering, smartere organisering og kvalitetsforbedring. I stedet for å fremme symbolpolitikk og stille urealistiske krav til fastlegene fremmer Høyre konkrete forslag og bedre løsninger som kan løse behovene i primærhelsetjenesten, sier Solberg.

Dette er noen av punktene i Høyres forslag for å styrke fastlegeordningen:

- Opptrappingsplan for antall fastleger.

- Stimulere til flere rene sykehjemsstillinger.

- Sette krav om at fastlegene er allmennspesialister.

- Gjøre det mer attraktivt å bruke sykepleiere og annet helsepersonell tilknyttet fastlegekontorene.

- Legge til rette for samlokalisering mellom allmennpsykologer og fastleger.

- Utvikle IKT-løsninger som gir trygg dialog mellom fastlege og pasientene.

Opptrappingsplan for legedekning i primærhelsetjenesten

Det er for lav vekst i fastlegehjemler, for få nyutdannede går inn i primærhelsetjenesten og vi ser økende snittalder blant fastleger. 1 av 3 fastleger er over 55 år. Legeforeningen anslår at 500 fastleger må utdannes årlig for å dekke behovet.

- Regjeringen har ingen plan for hvordan legebehovet i fastlegeordningen skal dekkes. Derfor trengs det en opptrappingsplan for primærhelsetjenesten generelt, og fastlegeordningen spesielt, sier Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie.

Flere kolleger som ikke er leger

Bruk av kolleger som ikke er leger kan bidra til riktigere kompetansebruk, mindre press på fastlegetjenesten og dempe rekrutteringsbehovet. I Danmark rapporterte Berlingske tidene 26. januar i år om hvordan bl.a. mer sykepleiere i møte med pasienter har avblåst legemangelen.

- Sykepleiere kan for eksempel bistå i forebyggende arbeid, følge opp kronikere (diabetes og kols for eksempel), gjøre enkel diagnostisering/være portvokter for videre utredning. Dette er langt vanligere i andre land, som Danmark, Finland og UK, sier Høie.

- I tillegg vil vi utvide bruken av psykologer. Vi ønsker utbygging av psykologtjenesten i kommunene med etablering av allmennpsykologer, med endringer som legger til rette for samlokalisering med fastleger. Dette er et området som har stor betydning for sykefravær og uførhet, ikke minst blant unge. Psykologer på legekontoret hadde derfor trolig ført til at mange fikk riktig hjelp tidligere, sier Høie.

Får støtte fra legene

I Dagens Næringsliv 31. mars 2012 får Høyre støtte til sine forslag fra fastlegene Jørgen Skavlan og Svein Stiksrud. De mener at flere av Høyres forslag kan bidra til en mer effektiv fastlegeordning og bedre tilgjengelighet. Les hele saken i Dagens Næringsliv 31. Mars. 2012.

"