Av Odd Henriksen (H), publisert i Klassekampen 22.01.2014

Det er derfor medundring vi ser i Klassekampen15. januar at Naturvernforbundeter motstanderav utbygging av bådeny vind- og vannkraft. Skalvi realisere lavutslippsamfunneter det helt nødvendigmed tilgang på merfornybar energi. Når vi skalfase ut fossil energibruk ogsamtidig beholde goderammevilkår for verdensmest miljøvennlig industriproduksjon,er vind- ogvannkraft en del avløsningen, ikke problemet.

Det kan synes som om atden teknologiske utviklingenhar løpt fra naturvernforbundet.Ny teknologigjør det mulig å kombinerevasskraftutbygging medviktige naturhensyn.

Diskusjonen bør værehvilke krav skal stilles,ikke ja eller nei.Naturvernforbundet haralle forutsetninger for åvære en premissleverandøri debatten. I stedet for åvære en bremsekloss foralle nye utbygginger, burdede heller komme medinnspill til hvordan vi skalfå fram fornybar energiuten at det skjer på bekostningav viktige naturverdier.

Skal vi i fellesskaplykkes med vår fornybarsatsingog nå våre klimamål,må vi bygge ut merfornybar energi. Energieffektiviseringer viktig, men ikke nok alene.