Kriminalitet som rammer folk flest, er på fremmarsj, og narkotikabeslagene øker. Samtidig er jobbutsiktene for nyutdannende politistudenter svært dystre. Dette er så alvorlig at Høyre har igangsatt arbeidet med en egen krimplan for å møte utfordringene.

- Utviklingen er rett og slett uakseptabel. Ikke bare får vi mindre synlig politi, men vi opplever at vi ikke har gode nok virkemidler til å håndtere det nye kriminalitetsbildet. Høyre vil derfor gjennom sommeren jobbe med en omfattende rapport som kommer til å danne grunnlaget for justispolitikken Høyre vil føre i regjering, sier Høyre-leder Erna Solberg.

I løpet av fem år vil Høyre ha 2000 flere politifolk enn i dag. Vi ligger langt etter Sverige og Danmark i politidekning, til tross for Norges utfordrende geografi. Bare i år holdes hundrevis av politistillinger tomme på grunn av lave budsjetter, og det meldes om en styrt nedbemanning av politiet, ifølge Politiets Fellesforbund. Dette står i sterk kontrast til justisminister Knut Storbergets lovnader om 1000 nye årsverk i fjor høst.

- Høyre vil frem mot 2015 bevilge 1,4 milliarder kr til 2000 flere politifolk. Nyutdannede fra Politihøgskolen skal se frem til arbeid, ikke arbeidsledighetskø, sier Solberg.

Krimplanen vil fokusere på mer politi, kamp mot den organiserte og grenseløse kriminaliteten og nulltoleranse mot narkotika.

Blant tiltakene Høyre-lederen presenterer i dag er:

Mer politi

 • Krav om at regjeringen umiddelbart kompenserer pengene som er holdt tilbake til IKT-investeringer, slik at ingen i politiet mister jobbene sine og nyutdannende fra Politihøgskolen sikres jobb.
 • En målsetning om 2000 flere politifolk innen 2015. I god tid innen 2020 øke bemanningen i politiet til minst 2,0 politiårsverk per 1 000 innbygger.
 • Utarbeide en politistudie for å få et fullstendig bilde av dagens kriminalitetsbilde, morgendagens kriminalitetsutfordringer og hvordan politiet må utformes for å stå rustet til å møte disse utfordringene. Stortinget bør på dette grunnlag behandle en langtidsplan for politiet.


Bekjempe grenseoverskridende kriminalitet

 • Opprette en egen, nasjonal operativ innsatsstyrke under Kripos som bekjemper organisert kriminalitet. Kripos mangler i dag spanings- og etterforskningsressurser.
 • Skjerpe straffenivået for utviste utlendinger som like fullt returnerer til Norge gang på gang.
 • Sikre en raskere utsendelse av kriminelle utlendinger, slik at de ikke får sjansen til å etablere kriminelle nettverk i Norge.
 • Opprette egne avdelinger for soning for kriminelle som skal sendes ut av landet etter endt soning. Det er ikke behov for de samme fasiliteter og samme innhold i soningen for innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet.
 • Umiddelbart starte arbeidet med å kjøpe soningsplasser til utenlandske straffedømte i deres hjemland.


Bekjempe narkotika

 • Gjøre salg av narkotika på eller ved skoler, barneverninstitusjoner og andre steder der barn og unge oppholder seg, samt til barn og unge generelt, straffeskjerpende.
 • Praktisere nulltoleranse mot narkotika på skoler og barnevernsinstitusjoner. Skolens adgang til samtykkebasert rustesting lovfestes. Ansatte på barnevernsinstitusjoner gis et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å gripe inn med nødvendige kontrolltiltak og frihetsbegrensninger overfor beboere med særlige utfordringer knyttet til adferdsproblemer, rus- og voldsproblematikk.
 • Ha nulltoleranse mot bruk av narkotika i norske fengsel. Misbruk må få større konsekvenser for den innsatte. Det må sørges for flere hundeekvipasjer for å hindre innførsel av narkotika i norske fengsler.
 • Styrke Tollvesenet. I dag beslaglegger Tollvesenet store mengder narkotika. Økte bevilgninger til tollvesenet vil kunne gi langt større beslaglagt kvantum.