Høyre på Gjøvik har tatt initiativ til debatt om interkommunal barnevernsvakt.

Interpellasjonen fra Gjøvik Høyre:

I Oppland er det kun Lillehammer som har en ordning med barnevernsvakt. Det vil si en ordning hvor barnevernet har en vaktordning som gjør at de er tilgjenglige utover kontortiden. På Lillehammer har de slik vaktordning i samarbeid med Midt Hedmark. Her har barnevernsvaktene akuttberedskap på kveldstid og i helger. En slik ordning finnes i de fleste kommuner i landet, men Gjøvik kommune har altså ikke en slik ordning. Dette betyr at for alle akuttsaker på kveld eller helg har vi ingen beredskap i barnevernet her på Gjøvik, og vi er prisgitt at politiet finner løsninger. Politilovens paragraf 13 gir politiet adgang til å ta hånd om barn som påtreffes under omstendigheter som klart innebærer en alvorlig risiko for barns helse eller utvikling. Politiet i Gjøvik gjør dette som best de kan og finner løsninger i samarbeid med andre instanser som er å treffe på kveld og helg. Men barnevernet er i utgangspunktet de som er best egnet til å håndtere slike saker. Politiet her etterlyser nå en slik barnevernsvakt i vårt distrikt. Når vi leser i Gjøviks Blad 11. april at politiet på nattetid har måtte forlate barn etter å ha vært tilkalt til berusede voksne som har vært i sin egen verden blir vi i Høyre veldig bekymret for situasjonen.

Barnekonvensjonen stiller krav til hvordan barn i slike sårbare situasjoner skal behandles og en politiarrest er ikke egnet sted. Høyre har ved flere anledninger spurt om mulighetene for å få på plass et interkommunalt samarbeid på barnevern generelt og barnevernsvakt spesielt. Vi har fått til svar at dette er utredet og ikke funnet behov for. Vi leser i Gjøviks Blad at barnevernsleder bekrefter at slik utredning fant sted i 2009 og at man den gang ikke fant behov for en slik ordning. Signalene fra barnevernet er med andre ord veldig annerledes enn signalene fra politiet er. Og politiet sier selv at terskelen for å kontakte barnevernet på kveld og helg hadde vært lavere om det hadde eksistert en barnevernsvakt. Også når vi ser på rapportene fra de ulike kommunene vi sammenlikner oss med er det ikke store forskjeller mellom Lillehammer, Hamar, Ringsaker og Gjøvik på antall barn i barnevernet. Men barnevernet i Lillehammer, Hamar og Ringsaker har altså funnet behov for en barnevernsvakt i motsetning til barnevernet her på Gjøvik. Hvorfor er det slik?

Høyre er bekymret for denne situasjonen og ber om at det snarest blir sett på mulighetene for å etablere en felles barnevernsvakt i Gjøvikregionen, eller om det er mulig å samarbeide med andre etablerte barnevernsvakter for å sikre barn i sårbare situasjoner trygghet for god behandling på kveld og helg også i Gjøvik.