Høyres leder er en av innlederne på dagens konferanse: Psykisk helse 2011 Nye tider, nye forventninger.

I sin tale sa hun sa Erna Solberg blant annet:

- I 1998 stilte Stortinget følgende diagnosen "svikt i alle ledd" i det psykiske helsevernet. Et enstemmig Storting sluttet seg til opptrappingsplanen for psykisk helse, som vi avsluttet i 2008. Planen hadde et sterkt fokus på kvantitative mål. Dette var nødvendig for å sikre bedre kapasitet i tilbudet, slik at flere skulle få hjelp. Det har vært nødvendig å bygge ut 75 nye DPS, doble antallet polikliniske konsultasjoner, ansette 5000 flere årsverk og å bygge ut 3300 tilrettelagte boliger

- Den kvantitative opptrappingen av innsatsen på dette området har vært nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Vi kan ikke telle og måle oss frem til et godt psykisk helsevern. Hvis vi skal få et bedretilbud til psykisk syke, må vi investere mer i kvaliteten i tilbudet. Dette er ikke en ny forventning, men en forventning Høyre mener vi må legge betydelig mer vekt på fremover. Vi må rett og slett sørge for at psykisk syke får hjelp som hjelper.

- En hovedkonklusjon fra Forskningsrådets evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse er et vi mangler gode indikatorer for å vurdere innholdet og kvaliteten i det psykiske helsevernet. Dette er jo paradoksalt i lys av at vi har en lang rekke parametre for å vurdere økonomiske resultater og andre kvantitative mål. Både politikere, styremedlemmer og ledelse i sykehusene har inngående kjennskap til økonomiske balansekrav og avskrivningsregler, men de har betydelig mindre kunnskap om kvaliteten i tilbudet.

- Dette var noe av bakgrunnen for at Høyre den 2.mars i fjor reiste en interpellasjonsdebatt om hvordan vi sikrer bedre kvalitet i behandlingen av det psykiske helsevernet. Det har vært mange organisatoriske reformer i helsetjenesten. Nå trenger vi en kvalitetsreform, med vekt på innholdet i helsetilbudet.

- Høyre har forslått en ny og forsterket kvalitetsstrategi for helsetjenesten, med økt vekt på kompetanseutvikling, forskning og utdanning. Vi har også foreslått at det utarbeides flere kvalitetsindikatorer, for å vurdere innholdet i helsetjenesten. Vi må ha åpenhet om resultatene, slik at tilbudet kan forebedres. Høyre mener også at vi trenger flere nasjonale retningslinjer for behandling, som gir en kunnskapsbasert anbefaling av behandlingen og behandlingsforløpet.

- Hvis kommunene skal ta mer ansvar for psykisk helsevern, trenger de flere fagfolk. Vi har 4500 fastleger i kommunene, men bare 150 psykologer. Dette er ganske oppsiktsvekkende i lys av at psykiske lidelser er en av våre store folkesykdommer, som rammer om lag en sjettedel av befolkningen og er en hovedårsak til at så mange står utenfor arbeidslivet. Vi ser også at tilbud som er bygget opp under opptrappingsplanen, nå trappes ned.

- Høyre har i budsjettet for neste år foreslått en prøveordning der psykologer gis samme refusjonsrett som fastleger. Vi har merket oss at også Helsedirektoratet har anbefalt å utrede dette, og vi håper Regjeringen vil følge opp. Dette kan være et av flere tiltak for å sikre bedre tilgang til hjelp i pasientenes nærmiljø.