En stadig større andel av omsorgsovertakelsene i barnevernet skjer akutt. I 2010 ble det behandlet 1.360 akuttplasseringer i fylkesnemndene som er de som godkjenner at barn flyttes, mot 961 planlagte omsorgsovertakelser. For at en omsorgsovertagelse skal regnes som akutt har barnevernstjenesten vurdert at det er akutt fare for barnets liv og helse.

Antallet akuttplasseringer ble doblet fra 1994 til 2004, fra rundt 500 til ca 1000 (Oppedal, 2007). Økningen har fortsatt og i dag er det flere akutte enn planlagte omsorgsovertagelser.

Kunne vært unngått

- Når vi i tillegg vet at gjennomsnittlig tid et barn har fått hjelp av barnevernet når det blir tatt akutt er rundt tre år sier det noe om at systemet ikke er godt nok Et barn som allerede er i barnevernet burde ikke behøve å oppleve akutte flyttinger om det ikke er strengt nødvendig, sier Helleland.

- Det er grunn til å tro at dersom barnevernet hadde gått inn tidligere med tyngre hjelpetiltak, eller med begjæring om omsorgsovertakelse, kunne flere akuttplasseringer vært unngått eller blitt planlagte flyttinger, sier Helleland som er bekymret for at mange barn tar stor skade av å leve for lenge under forhold som kan skade deres utvikling.

Hjelpetiltak i hjemmet

Mandag 6. februar la psykolog Magne Raundalen frem en utredning om bruken av det biologiske prinsipp i barnevernet som vektlegger barnas tilknytning til biologisk familie. Raundalenutvalget foreslår at barnevernet skal legge mindre vekt på det biologiske prinispp og mer vekt på barnas utvikling, og barnets beste. Regjeringen har som målsetting at bruk av hjelpetiltak i hjemmet skal økes (Statsbudsjett for 2012).

- Raundalenutvalgets forslag kan få konsekvenser for hvilke tiltak som skal prioriteres i barnevernet og hvor lang tid en skal prøve ut tiltak i hjemmet før barna tas ut, sier Helleland, som ser frem til en grundig debatt om disse problemstillingene fremover.

Regjeringen skal legge frem et forslag om endringer i barnevernet i denne stortingsperioden.

I dag stiller Helleland sprøsmål til barneminister Audun Lysbakken om hva han vil gjøre for å sikre at økt bruk av hjelpetiltak i hjemmet ikke medfører flere akuttplasseringer.

Følg saken

Følg hele debatten torsdag ettermiddag her.

Les hele interpellasjonen her.