- Høyre har tatt til orde for at et mer fleksibelt arbeidsliv og større muligheter til å starte egen virksomhet ville spilt positivt inn på lønnsutviklingen for disse gruppene. Disse problemstillingene er ikke tatt opp av regjeringen overhodet, uttaler Helleland.

Meldingen gir et godt bakteppe for hva som er dagens situasjon med lønnsforskjeller i Norge.

- Denne regjeringen har trukket frem kampen for likelønn som en av de viktigste sakene på likestillingsfeltet. Derfor er det rart at de fremmer en hel stortingsmelding uten å ta større grep og foreslå noe som virkelig ville ha hatt betydning for lønnsforskjellene i Norge, sier Helleland.

Høyre foreslår egen kompetansepott

Høyre foreslår at det skal innføres en kompetansepott for oppgjørene i offentlig sektor. Denne potten må være utenfor de ordinære rammene for lønnsoppgjøret.

- Utdanning skal lønne seg, og Høyre mener at kompetanse bør være en viktig faktor i lønnsdannelsen. Rekruttering til tradisjonelle lavtlønnsyrker i offentlig sektor er en av hovedutfordringene i årene fremover. Det må være en målsetting at de mest motiverte og dedikerte ungdommene skal søke til disse utdannelsene og da må de kunne forvente en lønn på nivå med dem som tar like lange utdannelser i andre sektorer. Norge har relativt sett det laveste lønnsnivå av alle OECD-landene når det gjelder utdanningsgruppene i offentlig sektor. Derfor må disse gruppene få et lønnsløft, sier Helleland.

Vil likestille mor og far

Høyre vil legge til rette for et mest mulig likestilt foreldreskap og gi familiene mulighet til og finne gode løsninger for sin familie.

- Forutsetningen for å få mer likestilling i familiene er at rettighetene til mor og far er like. Det er de ikke i dag. En god og fleksibel foreldrepermisjonsordning er viktig for å sikre at barna får en trygg og god start på livet. Høyre har tillitt til at familien klarer å ta riktige valg for seg. Derfor har vi foreslått å gi foreldre mulighet til å dele hele permisjonstiden mellom seg og ber regjeringen foreta en full gjennomgang av foreldrepermisjonsordningen. Målet er en fleksibel ordning som likestiller mor og far, avslutter Helleland.

De konkrete forslagene i meldingen:

  1. Det skal føres lønnstatistikk på virksomhetsnivå fordelt på kjønn og stillingsgrupper om en del av arbeidsgivers aktivitets-, og redegjørelsesplikt
  2. Det skal innføres en opplysningsplikt for arbeidsgiver om lønnsnivå og kriteriene for lønnsfastsettelse ved mistanke om lønnsdiskriminering
  3. Det skal bli en tydeligere tredeling av foreldrepermisjonen (3 (mor)+12(mor)+20(felles)+12(far))
  4. Det skal gis en rett til lønn ved ammefri, en time pr dag, med plikt for arbeidsgiver til å dekke lønn inntil barnet er ett år
  5. Rettigheter under foreldrepermisjon skal presiseres
  6. Regjeringen skal fortsette det holdningsskapende arbeidet som stimulerer til å redusere kjønnsforskjellene i valg av utdanning/ arbeid.
  7. Innsatsen mot ufrivillig deltid skal styrkes gjennom bidrag til finansiering av lokale forsøksprosjekter og kunnskapsspredning. Regjerringen viser til at flere tiltak skal komme i en egen stortingsmelding senere.

Lenke til Stortingsmeldingen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-6-20102011.html?id=625636

Lenge til Stortingets behandling av saken:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=47796