Helleland mener regjeringen bør starte med konkurranseutsetting av strekninger så snart som mulig, og peker på de folkerike strekningene ved de store byene, og i InterCity-triangelet som aktuelle kandidater. Hun understreker likevel at nøyaktig hvilke strekninger og hvor langt og ofte man skal kjøre er noe som må utredes og utvikles i samarbeid med aktørene. Arbeidet er uansett i gang.

– Jeg håper å se de første konkurranseutsatte togene på skinner i 2016, sier Helleland til VG torsdag, som er mest opptatt av fordelene av konkurranseutsetting.

I en evaluering fra Transportøkonomisk institutt (TØI) om Gjøvikbanen står det blant annet at "De europeiske erfaringene vi har gjennomgått viser at konkurranseutsetting av passasjertransport med jernbane ofte er forbundet med kostnadsbesparelser for myndighetene, forbedret tilbud og passasjervekst".

Evalueringen viser også at:

  • "Passasjervekst: I samtlige eksempler vi har sett nærmere på har innføring av konkurranseutsetting sammenfalt med en til dels kraftig vekst av passasjertallet."
  • "I samtlige land ser innføringen av konkurranseutsetting ut til å ha medført reduserte tilskudd og kostnadsbesparelser på 20-30 prosent for myndighetene."

I Norge har vi svært gode erfaringer fra konkurranseutsettingen på Gjøvikbanen, som viste at det ble lavere kostander, mer og bedre tilbud og flere passasjerer. Det ble ikke svekkede arbeidsbetingelser for de ansatte.

- Jeg merker meg med glede at både Jernbaneverket, Flytoget og til og med dagens monopolist, NSB, peker på at konkurranse vil være et nyttig virkemiddel for å få et bedre tilbud til de reisende.

I Sundvolden-plattformen er Høyre og Frp enige om at det skal gjennomføres en stor jernbanereform i løpet av fireårsperioden. Helleland mener det kun er nostalgi som driver forsvarerne av NSB-monopolet.

– Statsmonopoler skal være godt begrunnede og svært veldrevne for å kunne forsvares. NSBs monopol er ingen av delene, sier hun.

Ved en konkurranseutsetting av strekningene vil det bli opp til Staten å bestemme hvilke krav som skal stilles til de private selskapene som ønsker å tilby togtjenester. I en slik konkurranse kan også dagens NSB få delta, på linje med utenlandske aktører.

En rekke utenlandske togselskaper vurderer allerede å etablere seg i Norge. Les hele saken i VG torsdag 4. september.