Ågi alle barn en rett til barnehageplass det året de fyller ett år koster penger, uansett hvilken måte politikerne velger å løse det på. I Høyres nye stortingsprogram fremmes flere forslag for å gjøre barnehageopptaket mer fleksibelt.

Dette vil bidra til å løse problemene mange foreldre opplever i dag, mener Linda Hofstad Helleland, partiets familiepolitiske talskvinne.

Overfylte fødeavdelinger og foreldre som må ta månedsvis med ulønnet permisjon er konsekvensen av at regjeringes løfte om full barnehagedekning for alle 1-åringer har datostempel. Fødeavdelingen melder om fødselsboom på sommeren for at foreldre skal rekke å føde får 31. august.

Barn som er født etter denne datoen har nemlig ikke krav på barnehageplass. Dette skaper store problemer for mange foreldre som skal tilbake i jobb etter foreldrepermisjon. Og det viser at regjeringen snakker usant når de hevder de har fått innført full barnehagedekning.

I Høyres forslag til nytt stortingsvalgprogram ligger det inne forslag om kommunal stykkprisfinansiering, fri etableringsrett og full likebehandling av private og kommunale barnehager. Dette vil føre til et mer fleksibelt opptakssystem enn i dag.

- Kristin Halvorsen lovte i 2005 å gå av hvis hun ikke i løpet av 2008 gav alle barn barnehageplass tre måneder etter innlevert søknad. Virkligheten for småbarnsforeldre som ønsker barnehageplass er langt fra den Halvorsen beskriver. I 2012 har vi fått en lov som svikter 3 av 10 barn, men Halvorsen sitter fremdeles, påpeker Helleland. Dette viser at lovfesting slettes ikke er noen garanti for barnehageplass når foreldrene ønsker det. En lovfesting på papiret opphever ikke økonomiens lover, sier Helleland.

Før rammefinansieringen ble innført i 2011 fulgte tilskuddet med barna, og barnehagene fikk økte midler så snart barnetallet økte med mer enn ett barn. Dette gav barnehagene mulighet til å utvide kapasiteten når behovet økte.

- Høyre var i mot å overføre barnehagene til kommunenes rammefinansiering før likebehandlingen av kommunale og private barnehager var innfridd. Nå ser vi de store problemene den raske innføringen av rammefinansieringen har skapt, mener Helleland.

Kommunene beregner barnehagekostnader forskjellig, og mange klarer ikke gi rett tilskudd til private barnehager fordi reglene er svært kompliserte. Dette gir store forskjeller i barnehagekostnader, barnehagetilskudd og barnehagebemanning. Nå har dette gått så langt at en av fylkesmennene uttrykker bekymring for kvaliteten i barnehagene.

Flertallet av fylkesmennene rapporterer at kommunene har problemer med å håndtere overgangen til rammefinansieringen, flere steder er problemene forholdsvis store.

- Høyre har nye ideer og bedre løsninger som vil gi mer forutsigbar finansiering og og et mer fleksibelt opptakssystem. Våre løsninger vil gi en bedre situasjon for foreldre, barnehager og kommuner og øke kvaliteten i barnehagen, avslutter Helleland.