I dag blir rumlefelt prioritert fremfor midtdelere. Høyrelederen etterlyser raskere utbygging av fysiske veiskiller for å unngå alvorlige møteulykker.

Erna Solberg konfronterte statsminister Jens Stoltenberg i Stortingets spørretime onsdag med den manglende utbyggingen av midtdelere på norske veier. Hun viste blant annet til sammenhengen mellom veikvaliteten og utfallet av en trafikkulykke. Bare i april i år, var møteulykker årsaken til av 6 av 13 trafikkdrepte. Regjeringen lovet i 2009 en betydelig satsing på bygging av midtrekkverk. De siste tallene fra Regjeringen viser at den er milevis unna å nå egne valgløfter, og prioriterer rumlefelt fremfor fysiske veiskiller.

–Vi må skille møtende trafikk og bygge midtrekkverk for å skape tryggere veier og redde liv, sier Erna Solberg.

I Nasjonal transportplan som ble behandlet like før stortingsvalget i 2009, står det at Regjeringens mål er ”750 km riksveg blir utbetra med midtrekkverk og andre mindre trafikktryggleiksutbetringar", og i valgkampen ble det lovet en storstilt utbygging av midtrekkverk. Nå ligger Regjeringen langt bak egne planer. Da Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i går, kom det frem at det blir bevilget 21 millioner kroner til midtrekkverk. Med en prislapp på mellom 8000 og 20 000 kroner per meter, blir det med andre ord bygget få meter med fysiske skiller på veiene.

- Regjeringen har omdefinert midtrekkverk til å være rumlefelt, sa Høyres leder Erna Solberg i spørretimen. Hun sier det er spesielt at Regjeringen bruker mer tid på å omdefinere hva de lovet i valgkampen i 2009, enn å faktisk bygge midtrekkverk. Nå lover de dessverre midttiltak, ikke midtrekkverk, sier Solberg.

Høyre vil senke terskelen for å bygge midtdelere. I dag er denne 8000 ÅDT (kjøretøy per døgn). I perioden 2012-2024 vil Høyre bygge midtrekkverk på veier over 6000 ÅDT og på lang sikt bør det være midtrekkverk på veier med trafikk over 4000 ÅDT. Med Høyres prioriteringer i statsbudsjettene de senere årene, hadde det kunnet vært rom for å bygge omtrent 400 km midtrekkverk i første del av NTP-perioden.

Høyre vil:

  • Utruste eksisterende veier med midtrekkverk, gjerne med bredere veiskuldre.
  • Utvide og utruste eksisterende veier til trefelts vei (2+1 m/midtrekkverk).
  • Satse mer på bygging av ”smal firefelts vei” – som en mer praktisk løsning enn bare å bygge en ”full” motorvei klasse A.