For å sikre en standard som ikke setter trafikantenes liv og helse i fare, vil han ha på plass konkrete kriterier og en forpliktende plan for ikke minst midtrekkverk, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) tirsdag. I en interpellasjon til samferdselsministeren ber han om at dette blir vurdert i forbindelse med ny Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 som behandles på Stortinget til våren.

Verre en nødvendig

Mye av problemet ligger i dagens veistandard og mangel på midtrekkverk. Det blir tydelig når så mange som 70 prosent av alle dødsulykker på veiene er møteulykker.

– Dårlige veier forårsaker alvorlige ulykker. Manglende midtrekkverk gjør at ulykker får mer alvorlig utfall enn nødvendig, sier Øyvind Halleraker i Stortingets transportkomité til ANB.

Bedre veistandard

Selv om flere nå holder fartsgrensen, flere bruker bilbelte og færre kjører i beruset tilstand, er ulykkestallene fortsatt altfor høye, sier Halleraker.

– På sikt bør alle veier med en fartsgrense på 70 km/t eller høyere og en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på over 4.000 kjøretøy ha midtrekkverk. Men dette er en tung sak å løfte, for vi har hittil bygget veier for nøkternt. Høyre mener også at vi på alle veier med ÅDT over 8000 må bygge smale firefeltsveier som er helt møtefrie. I dag går grensen ved 12.000 kjøretøy i døgnet, sier Halleraker.

– Når vi vet at alvorlige trafikkulykker årlig koster samfunnet 26-27 milliarder kroner, er det god samfunnsøkonomi å rydde opp i dagens veistandard, påpeker Halleraker.

I 2011 ble 168 personer drept i veitrafikkulykker. Dette var 40 færre enn i 2010, viser tall fra SSB.