- Kommuner som ikke klarer å levere lovpålagte barnevernstjenester og ikke frivillig samarbeider med nabokommunene for å sikre robuste nok tjenester, må bli pålagt å gå inn i interkommunale samarbeid.

Det sa Erna Solberg i sin tale til Høyres sentralstyre, hvor tema var hvordan tilbudet til barnevernsbarn kan styrkes.

Solberg pekte på at flere rapporter den siste tiden viser det er store svakheter ved både det statlige og kommunale barnevernet. Partilederen gjorde det klart at hun ikke vil akseptere dagens situasjon fremover.

- For meg handler barnevern ene og alene om å gi barnevernsbarna et best mulig tilbud. Og jeg er fanatisk pragmatisk i hvilke virkemidler jeg er villig til å bruke for å oppnå et best mulig barnevernstilbud.

Høyres leder presenterte en rekke tiltak for hjelpe flere barnevernsbarn enn i dag.

• Pålegge kommuner å samarbeide for å gi et godt nok tilbud, hvis nødvendig.

• Legge ned den delen av det statlige barnevernet som ikke fungerer godt nok, og overføre ressursene til kommunene.

• La Frelsesarmeen, og andre private, rekruttere fosterfamilier.

• Styrke barns rettssikkerhet gjennom lavterskel klageordninger.

• Få flere barnevernsbarn gjennom skolen, med 30 millioner satt av til eget arbeid for det.

• Kartlegge hvor mange rusmisbrukere med barn som finnes i den enkelte kommune, og sette inn tiltak for å hjelpe dem.

• Styrke det forebyggende arbeidet mot rus og psykiske lidelser, for at færre skal miste kontrollen og dermed omsorgen for barna sine. Blant annet gjennom å bygge ut et allmennpsykolog-tilbud i kommunene.

Se hele talen her (eventuelt les den).