- Det er for mange som ikke møter til avtalt time ved poliklinikk. Anslag viser at dette utgjør over 200000 polikliniske konsultasjoner per år. Dette medfører lengre ventetider for andre pasienter, og det er dårlig ressursutnyttelse ved sykehusene, sier Kristin Ørmen Johnsen som er sykehuspolitisk talsperson for Høyre. Manglende oppmøte er et stort problem ved mange sykehus, og ved å øke gebyrene får vi redusert antall pasienter som ikke møter til avtalt time. Dette er bare et av flere tiltak som iverksettes for å få ned ventetiden for pasientene, fortsetter hun.

Økte gebyrer vil understøtte de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere antall pasienter som ikke møter til poliklinisk konsultasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene iverksette bedre rutiner for innkalling og påminnelse om oppmøte til poliklinisk undersøkelse, og helseforetakene er bedt om å gjøre det enklere å endre timeavtale.

- Vi mener IKT i større grad må tas i bruk til blant annet SMS-varsling for time til poliklinikk, røntgen og andre undersøkelser. Noen sykehus har allerede tatt i bruk SMS-varsling i aktivitetsplanleggingen og det arbeides flere steder med å etablere elektroniske løsninger. Det vil gjøre det enklere for pasientene å møte opp til avtalt time, sier Kristin Ø. Johnsen.

Departementet har bedt om at det skal utvises skjønn for pasienter innen rus og psykisk helsevern for utstedelse av gebyr for manglende oppmøte ved poliklinisk undersøkelse.

For enkelte pasientgrupper kan det finnes gode grunner til ikke å møte opp til avtalt time. Vi mener derfor det er riktig at det skal utvises skjønn for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser ved utstedelse av gebyr for manglende oppmøte. Slik sørger vi for at økningen av gebyret ikke blir en straff for mennesker som allerede er i en vanskelig livssituasjon, avslutter Ørmen Johnsen.