Fredag 5.desember annonserte Utenriksminister Børge Brende og Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, at Norge vil bidra med 1,6 milliarder kroner til Det grønne klimafondet for de kommende fire årene (2015-2018). Bevilgningen gjør Norge til én av de største bidragsyterne til fondet, per innbygger.

- Det grønne klimafondet vil spille en viktig rolle i finansieringen av klimatiltak i utviklingsland. I årene som kommer vil det være avgjørende for å få til både utslippsreduksjoner og klimatilpasninger, sier energi- og miljøpolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.

Styrker egenkapitalen til Statkraft

Regjeringen har også lagt fram et forslag om å øke egenkapitalen til Statkraft med 5 milliarder kroner. Samtidig skal mindre utbytte de tre påfølgende årene, gjøre at selskapets egenkapital blir styrket med til sammen 10 milliarder kroner. Økt egenkapital og lavere framtidige utbytter sikrer selskapet forutsigbarhet og mulighet til videre vekst innen fornybar energi. Statkraft har nå meldt at de øker investeringene i vann- og vindkraft med 60 milliarder kroner de neste årene.

- Etterspørselen etter energi kommer til å øke med 20-30 prosent de neste årene. Det skal investeres 45 trillioner dollar i energi fram mot 2030. Skal vi klare å kutte utslipp og nå klimamålene, så må disse pengene investeres riktig. Vi medvirker nå til økt investering i fornybare energikilder, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Endrer loven om elsertifikater

Høyre/FrP-regjeringen har også foreslått å endre loven om elsertifikater. Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av overgangsordningen, som betyr at vannkraftverk inntil 10 MW med byggestart etter 1. januar 2004 skal få elsertifikater. Samtidig foreslås det å utvide elsertifikatmarkedet til ut 2021.

- Nå rydder regjeringen opp i uretten som de rødgrønne politikere gjorde når de ikke holdt sine løfter om å innlemme minst 170 småkraftverk i sertifikatordningen. Mange av disse småkrafteierne har levd i usikkerhet, nå trygger vi den økonomiske situasjonen for disse ved å sikre bedre vilkår for småkraftproduksjon. Endringene stadfester regjeringen sin satsing på fornybar energi, og vi legger til rette for mer fornybar kraftproduksjon og lokal verdiskaping, sier Stortingsrepresentant for Høyre, Tina Bru.

Hever innslagspunktet for småkraftverk

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen også å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt for småkraftverk fra 5,5 til 10 MVA. Grepet er viktig ettersom dagens system tvinger mange småkraftverk til å redusere produksjonen, fordi de sliter med lønnsomheten som følge av skatteregimet.

- Ved å heve innslagspunktet vil nye småkraftprosjekter kunne dimensjoneres riktig fra starten av, samtidig som eksisterende verk kan oppgradere sin produksjon til riktig nivå. Det vil blant annet bety at flere aktører vil velge å bygge ett stort verk i stedet for to små, som både er bra for miljøet og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ikke minst vil det bidra til mer produksjon av miljøvennlig kraft, sier Stortingsrepresentant for Høyre, Odd Henriksen.