Det er en stor utfordring at én av tre faller fra på enkelte yrkesfag. Høyre vil heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser.

Innholdet i opplæringen på yrkesfag må være bedre tilpasset det yrket elevene utdanner seg til. Det innebærer at teori og praksis må henge bedre sammen. Dette oppnår vi ved å yrkesrette undervisningen i fellesfagene, slik at elevene får en mer yrkesrelevant utdanning.

Opplæring i bedrift er en viktig del av en yrkesfaglig utdanning. Av totalt 26 500 søkere til læreplass, har 17 900 så langt fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 1. desember 2014. Det er 550 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor.

Allerede i statsbudsjettet for 2014 begynte regjeringens Yrkesfagløft og i budsjettforliket for statsbudsjettet for 2014 ble bevilget 114 mill. kroner til dette gjennom for eksempel økt lærlingetilskudd, tilskudd til nye lærebedrifter, forsøk med vekslingsmodell og hospitering i bedrift for lærere og instruktører. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2015 og budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre ble lærlingtilskuddet økt med 4 000 kroner per kontrakt. Målet er at dette vil føre til at flere bedrifter ser verdien i å ta inn lærlinger.I avtalen om revidert nasjonalbudsjett 2015 ble lærlingetilskuddet økt igjen, for tredje gang under Høyre-Frp-regjeringen. Tilskuddet økes med 2500 kr per kontrakt.

Høyres løsninger:

  • øke lærlingtilskuddet
  • la flere elever på yrkesfag få veksle mellom opplæring i skole og praksisnær opplæring i bedrift gjennom hele utdanningsløpet
  • jobbe for at alle lærlinger skal få en læreplass
  • innføre mer ambisiøse måltall for offentlige virksomheters inntak av lærlinger
  • endre privatskoleloven og tillate bransjedrevne opplæringsl8p i hele eller deler av yrkesfagene og stimulere til nye samarbeidsmodeller mellom bransjeorganisasjoner og den offentlige skolen
  • tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift, og utvide praksisbrevordningen
  • styrke muligheten for en vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet, og gjøre det mulig å ta fagbrev på engelsk
  • videreutvikle tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, for eksempel tekniske allmennfag (TAF-modellen)
  • gi flere elever som har tatt fagbrev, mulighet til opptak til høyere utdanning basert på fag- og realkompetanse (Y-veien)
  • sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, slik at elevene får en mer yrkesrelevant undervisning i disse fagene, samt gi rett til påbygg etter oppnådd fagbrev

Har du spørsmål til Høyre om yrkesfag og lærlinger som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.