Det er kommunen og politiet som sammen har jobbet fram planforslaget, hvor mange har bidratt. Skal man lykkes, er bredt samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningssystemer helt nødvendig.

SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak i kommunen) står sentralt når handlingsplanen skal settes ut i livet. SLT er en samarbeidsmodell mellom politiet og kommunen, og SLT-koordinatoren er kommunens kontaktperson ved bekymring for radikalisering og voldelig ekstremisme.

I handlingsplanen foreslås disse ti konkrete tiltakene:

1. Konkrete og lett forståelige rutiner for samhandling ved bekymring, aktuelle hendelser og retur av fremmedkrigere. Rutinene skal spres internt i kommunen og til alle relevante samarbeidspartnere.

2. Bedre kompetansen om radikalisering og voldelig ekstremisme som fenonem ved å tilby kompetanseheving til kommunale virksomheter og samarbeidspartnere.

3. Forebygge voldelig ekstremisme blant elever i grunnskole og videregående skole. Skolene skal benytte undervisningsopplegget i samfunnsfag.

4. Utarbeide konkret og praktisk oversikt over lovverket på dette feltet.

5. Utarbeide oversikt over eksisterende forebyggende tiltak i virksomheter, frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Oversikten oppdateres årlig.

6. Kommunen sørge for å ha jevnlig kontakt med Justisdepartementet og KS for oppdatert informasjon om mentor- og exitordninger.

7. Kommunen tar i samarbeid med politiet initiativ til å etablere tettere samarbeid mellom kommunen og noen av moskeene i Drammen.

8. Utarbeide oversikt over eksisterende fritidstilbud for barn og unge. Markedsføre aktivitetene for ulike målgrupper.

9. Sikre at handlingsplanen er aktuell og relevant. Evaluering av planen forelegges politirådet.

10. Sikre gjennomføring av tiltakene ved årlig gjennomgang i politiirådet med oppsummering av status for de ulike tiltakene.