For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering
iverksettes følgende tiltak:

 

- Økt bruk av alternative turnusordninger.

- Tilrettelegging for flere heltidsstillinger.

- Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet.

- Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser.

- Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud.


Her kan du lese mer om kommunens handlingsprogram 2016-2019.