Av Svein Harberg (H), Stortingets familie- og kulturkomite

Det skal bli tydeligere hva som skal prege barnehagehverdagen og hva barna skal lære og oppleve. Det viktigste for Høyre er at det pedagogiske barnehagetilbudet skal være forsvarlig. Det er viktig å unngå store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og vi må fange opp barna som trenger ekstra hjelp. Derfor foreslår vi en lovendring for at observasjon og vurdering blir satt inn i et helhetlig, nasjonalt system. Observasjon når de ansatte er sammen med barna, og vurdering av dette, skal bidra til å oppdage når systematisk kartlegging trengs ved spesielle anledninger. Det er viktig at endringen ikke tvinger barnehagene til å drive en form for massekartlegging. For å sikre et trygt og godt tilbud for barna trenger vi et godt tilsyn. Derfor vil Høyre gjøre fylkesmannen til et nytt tilsynsorgan som skal føre tilsyn i særlige tilfeller. Fylkesmannen vil kunne ta opp saker på eget initiativ og dersom foreldre, ansatte eller barnehageeiere ber om tilsyn. Ikke minst for private barnehageeiere er dette viktig, siden de med den nye ordningen får mulighet til å kontakte en uavhengig instans. Fylkesmannen er uten eieransvar og dobbeltrolle, har lokalkunnskap og nødvendig erfaring med tilsyn. Kommunene skal fortsatt ha hovedansvaret for å føre tilsyn. Det er de som kjenner de lokale forhold best, og har ansvar for et helhetlig og variert tilbud i kommunen. Barnehagen gir et viktig grunnlag for senere utvikling og læring. Foreldre skal være trygge på at barna blir sett, tatt vare på og får de beste muligheter. Regjeringen fortsetter sitt arbeid med å gi god kvalitet og en trygg hverdag for barna.