Les hele saken her.

Det bunner rett og slett i at vi i Høyre – til tross for alt det SV mener de har gjort – erkjenner at vi sitter igjen med en skole som ikke bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Det er urovekkende mange som ikke fullfører videregående utdanning. Vi ser i dag også store forskjeller mellom skoler og kommuner når det gjelder hvor mye elevene lærer. Mange av disse utfordringene henger sammen med tidlig læring.

Ideen bak Kunnskapsløftet var at man skulle legge større vekt på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Det skulle også innføres lese- og skriveopplæring fra 1. trinn samt nasjonale prøver. Prøvene skulle være et verktøy, blant annet for å styrke tilpasset opplæring og som grunnlag for å sette inn nødvendige tiltak i tide.

I Oslo startet vi allerede i 2004 med lese- og skriveopplæring fra 1. trinn. Høyre i Oslo har ført en offensiv skolepolitikk med vekt på at flest mulig skal prestere best mulig. Det har gitt resultater: Oslo-elevene er best i landet etter årevis med systematisk arbeid for å sikre flest mulig elever grunnleggende ferdigheter. Frafallet ble redusert med ti prosentpoeng i løpet av 15 år, mens resten av nasjonen stod bom stille. Både elever og lærere trives godt. I tillegg klarer Osloskolen å kompensere for elevenes bakgrunn i høyere grad enn norsk skole for øvrig. Det betyr at alle gis samme muligheter til å lykkes.

Mye av suksessen i Oslo dreier seg om tidlig innsats, fokus på høyt læringstrykk og grunnleggende ferdigheter, tett oppfølging av den enkelte elev, dokumentasjon og kartlegging av hva eleven presterer og åpenhet rundt resultatene.

Alle er enige om at tidlig innsats er viktig. Men, det er ikke alle skoleeiere rundt om i landet som gjør ord til handling. Noe av det Erna Solberg lanserte i sin landsmøtetale er at vi vil endre loven, slik at kommunene skal sørge for at elever som henger midlertidig etter i undervisningen får støtteundervisning uten at det kreves sakkyndig vurdering eller omfattende saksbehandling. Vi vil at skolen selv kan beslutte, og ingen elever skal kunne gå gjennom de tidlige skoleårene uten at skolen tar tak i de faglige utfordringene eleven har.

Når vi i Høyre vil styrke arbeidet med tidlig læring i barnehage og skole vil vi bruke erfaringer fra inn- og utland, samle kunnskap fra fagfolk og forskere, og sist – men ikke minst – vi skal gjennomføre det vi lover. Du kan stole på Høyre i skolepolitikken.