Dagbladet hevder i kommentarspalten 11. mai at det er uansvarlig av Høyre å gå inn for ny E18. Det hevdes at ny E18 vil koste 40 milliarder kroner. Penger som kunne vært brukt på ny sentrumstunnel og Fornebubanen. Det er ikke riktig. Veien er kostnadsberegnet til 35 mill. kroner. Det er brukerne som skal betale 75 pst. av kostnadene. Å fremstille E18 som en vei som vil koste 40 milliarder betalt over offentlige budsjetter er feil. Statens andel er ca. 30 % av utbyggingskostnaden. Det statlige bidraget er omtrent nok til å bygge sykkelveien og busstraseen. Resten ordner bilistene selv, uten å fortrenge en eneste annet samferdselsprosjekt.
Dagens E18 mellom Oslo og Asker består hovedsakelig av tre felt i hver retning, hvorav ett for buss, elbil og taxi. Trafikken fra en rekke påkjøringsfelt krysser kollektivfeltet og hindrer busstrafikken. Det fører igjen til at flere velger privatbil. En ond sirkel av kø er skapt.
Befolkningen i Asker og Bærum er forventet å øke med 50 000 innbyggere frem mot 2030. Det må gjøres noe med veien. Trafikkveksten i området må i stor grad tas av busstransport. Da må bussen komme seg fram. Dessuten vil ny E18 frigjøre store områder for boligbygging. Ny E18 er et miljøprosjekt. Beregninger fra Statens vegvesen viser at bygging av ny E18 kun vil gi en marginal økning av trafikken over bygrensen.
Oslo-området er et av Europas hurtigst voksende byområder. Oslo-området er verst stilt i Norge med stadig lengre køer. E18-vestkorridoren er blitt sulteforet i 40 år. Vi trenger ny E-18 for å ta veksten i næringstrafikken. Vi trenger ny E-18 for at ta veksten i busstransporten. 55 % av trafikkveksten knyttet til befolkningsveksten må tas av buss.
Bilkøer er dårlig miljøpolitikk. En gjennomgående gang- og sykkelvei er en del av prosjektet. Ny tunnel vil redusere støy- og støvplager og bedre bomiljøet langs en sterkt belastet strekning. Dette vil frigjøre attraktivt areal for boligbygging. E-18 påfører 10 000 beboere støy og støvplager. E-18 er ikke en lokalvei for Asker og Bærum. Det er landets mest trafikkerte vei. Det er en europavei – 130 kommuner merker ringvirkningene av kø, kork og kaos. Over en 20-årsperiode utgjør dette nærmere 30 milliarder kroner. Bompenger fra E18 har i årevis vært en melkeku for andre samferdselsprosjekter. Nå er det E18 sin tur.