Av Helse- og omsorgsminister Bent Høie

I et innlegg i Aftenposten forteller Tore Westhrin hvordan hans kone og han selv opplevde et opphold på et bo- og behandlingssenter i Bærum.

Han skriver at mediene ofte hevder at overgrep og dårlig behandling av pasienter skyldes mangel på penger og personell, men at dårlige ledere ikke blir stilt til ansvar.

Jeg er helt enig med ham i at god ledelse er avgjørende for at pasienter og brukere skal få god og respektfull behandling og omsorg.

Det handler nesten alltid om ledelse

Tilstrekkelig bemanning og tilstrekkelige ressurser må selvsagt til. Men det er ikke dette som avgjør om et sykehjem er et godt sted å være eller ikke.

Jeg har selv besøkt mange sykehjem både som helse- og omsorgsminister og som stortingspolitiker. Mange av dem har hatt omtrent de samme ressursene, men de har likevel fremstått som svært ulike. Jeg pleier å føle om det er et godt sted å være med det samme jeg kommer innenfor døren.

Det handler ikke om at det er fine bilder på veggene eller store kakestykker på fatene. Det handler nesten alltid om ledelse. Hvis sykehjemmet har ledere som gir tydelig beskjed om at brukerne skal høres og støttes til å mestre egne liv, preger det hele institusjonen.

Det er mangel på ledelse og lederkompetanse
Ledelse er helt avgjørende for å skape en kultur med respekt og omsorg, der pasienten blir sett og ivaretatt. Gode ledere er kulturbyggere. Gode ledere er kompetansebyggere. Gode ledere er fellesskapsbyggere. Ledelse er også avgjørende for å rekruttere og utvikle medarbeidere som har kunnskap og empati.

Det er store lederutfordringer i helse- og omsorgssektoren i dag. Det skyldes både mangel på lederkompetanse og mangel på ledere.

Derfor har vi økt bevilgningene til Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten. Potten for i år inneholder 16,2 millioner kroner. Denne lederutdanningen ble etablert i 2015 og er utformet for å håndtere utfordringene i sektoren.

Ny kunnskap og nye metoder
Mange har søkt utdanningen, og tilbakemeldingene fra det første kullet tyder på at de nyutdannede lederne tar i bruk både ny kunnskap og nye metoder på arbeidsplassene sine.

Dagens sykehjem yter stadig mer komplekse helse- og omsorgstjenester.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten gjør mer enn å yte omsorg. De diagnostiserer, de behandler, de forebygger og de hjelper mennesker til å mestre sykdom og funksjonsnedsettelser.

Skal vi heve kvaliteten på tjenestene må vi også heve kompetansen til dem som gjør jobben. Derfor gir vi tilskudd til grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenesten gjennom Kompetanseløft 2020.

Dette er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Bevisstheten om brukernes verdighet skal heves
Vi satser også på etisk kompetanseheving blant ledere og ansatte. Målet er å heve bevisstheten om pasientenes og brukernes verdighet og behov for omsorg og trygghet.

Vi arbeider også med å utvikle en trygghetsstandard for landets sykehjem. Den skal være et verktøy som sykehjemmene kan ta i bruk for å forbedre kvaliteten på tjenestene og ledelsen.

Tore Westhrin har helt rett i at dårlige ledere gjør sykehjemmene dårlige. Heldigvis får vi stadig flere gode ledere. De kommer til å gjøre sykehjemmene bedre.

Jeg tror det kommer til å merkes. Fra du går inn døren.