Av Hårek Elvenes, Stortingsrepresentant Høyre


Politiet er tilført over 1000 nye stillinger de siste to årene. Politi-Norge er omorganisert til 12 slagkraftige politidistrikter med egne enheter for etterforskning av økonomisk kriminalitet.

Økokrim ble opprettet i 1989 med hovedformål å bekjempe økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, og hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger. Enheten er både et særorgan i politiet og et statsadvokatembete med nasjonal myndighet. Økokrim etterforsker saker av prinsipiell betydning eller saker som er svært krevende å etterforske. Som statsadvokatembete er Økokrim underlagt Riksadvokaten. Som sentralt politiorgan er Økokrim administrativt og budsjettmessig underlagt Politidirektøren.

De kriminelle har ofte rikelig tilgang på ekspertise innenfor økonomi, regnskap, finans, jus og IT for å tilsløre realitetene.  Etterforskning av de tyngste sakene krever store ressurser. Enkelte saker er så kompliserte og ressurskrevende å etterforske at det krever en spesialist-etterforskningsenhet. Her har Økokrim en nøkkelrolle.

Diskusjonen om Økokrim går høyt for tiden. Og det er bra. Etter alle solemerker vil det fortsatt være behov for Økokrim. Dagens organisering der Økokrim både har påtalemyndighet og etterforskningsansvar vil bli vurdert grundig i påtaleanalysen og utredningen om særorganenes rolle som regjeringen skal legge frem. Poenget er at påtalemyndigheten som skal ta ut siktelse og fremlegge saken for domstolen må ha en uavhengighet til saken, slik at bevisene blir vurdert så objektivt som mulig.