Bedre oppfølging i barnehagene

Torbjørn Røe isaksen Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Regjeringen ønsker å sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen. I et forslag sendt til Stortinget foreslår derfor regjeringen at alle barnehager vurderer og sørger for at barn blir fulgt godt nok opp i sin trivsel, utvikling og læring i barnehagen.

- Vi vil gi alle barn i barnehagen den oppfølgingen de trenger. Foreldre skal være trygge på at de får god informasjon og tilbakemelding om sitt barn. Et godt systematisk arbeid med dokumentasjon og vurdering i barnehagene er en forutsetning for å få til dette, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen mener dagens regelverk er for uklart og ønsker å gjøre det klarere. I dag blir regelverket oppfattet og praktisert ulikt i landets 6500 barnehager.  Særlig er barn med behov for oppfølging og tilrettelegging utsatt med det uklare regelverket i har i dag.

- Vurderingen av barns trivsel, utvikling og læring varierer fra en barnehage til en annen. Barn som trenger tett oppfølging risikerer å ikke bli oppdaget. Ansatte i barnehagene er også usikre på hvordan de skal bruke og behandle personopplysningene som de samler inn om barna.

Ansvaret for vurderingen av kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagen knyttet til det enkelte barns behov, er i dagens regelverk utydelig. Det er derfor viktig å presisere at barnehageeier fortsatt skal ha ansvaret for at hvert barn får et tilrettelagt tilbud. Lovpresiseringen er også tydelig på at barnehageeier skal samarbeide med personale om utforming og utvikling av det pedagogiske tilbudet for å ivareta dette ansvaret.

 Regjeringen vil også at foreldrene skal være trygge på at personopplysninger blir forsvarlig behandlet. Det er viktig at det blir tydeliggjort at informasjon om barn skal behandles etter personopplysningsloven. Med regjeringens forslag vil dette bli klargjort.

- Barnehagene må ha foreldrenes samtykke før personopplysningsloven deles med instanser utenfor barnehagen, for eksempel skole eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Foreldrene har rett til å bli informert, og barnehagen har plikt til å informere om all innsamling og bruk av opplysninger om barnet, sier kunnskapsministeren.

Vi trenger et godt og uavhengig tilsyn for å sikre barna et trygt og godt tilbud av høy kvalitet. Regjeringen foreslår derfor å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager i særlige tilfeller. Fylkesmannen har allerede ansvaret for å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Forslaget innebærer at hjemmelen først og fremst skal anvendes i de tilfellene der fylkesmannen mottar henvendelser eller andre opplysninger som tilser at statlig tilsyn er nødvendig.

- Kommunene kjenner barnehagene sine godt, og vi mener det er klokt at kommunene fortsatt skal føre tilsyn med dem. Problemet så langt har vært at det bare har vært kommunene som har gjort dette. Nå vil vi innføre en ekstra sikkerhet ved også å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn, sier Røe Isaksen.