Budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

Båt
Regjeringen la i dag frem statsbudsjett for 2016. Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, mener budsjettet er riktig medisin til rett tid i en krevende situasjon med halverte oljepriser og stigende ledighet.
Han advarer mot at flere arbeidsplasser vil gå tapt hvis et næringsliv som opplever dårligere lønnsomhet skal få en høyere skatteregning. 

- Budsjettet vil skape flere trygge arbeidsplasser, på både kort og lang sikt. Det er viktig at de kortsiktige tiltakene ikke medfører en varig økning i offentlige utgifter. Derfor er regjeringens satsing på vedlikehold og rehabilitering av bygg og infrastruktur klok. Det er tiltak som virker fra neste år og som ikke medfører vesentlige varige utgiftsøkninger. Satsingene på flere tiltaksplasser og bedriftsintern opplæring, næring og innovasjon er også viktige. Ungdom rammes hardest av økende ledighet, og derfor presenterte også regjeringen i august en egen tiltakspakke mot ungdomsledighet, sier Flåtten.

Omstillingen av norsk økonomi krever langsiktighet. Spesielt investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser er avgjørende.

- At regjeringen leverer den største satsingen på vei, jernbane og forskning noensinne er godt nytt for den langsiktige omstillingen. Regjeringen har igangsatt reformer for økt produktivitet i offentlig og privat sektor. Budsjettet begynner på en nødvendig omlegging av skattesystemet for å styrke konkurranseevnen til norsk næringsliv og styrke arbeidslinja. Målet er at vi skal skape mer, ikke skatte mer.

Flåtten sier at situasjonen krever aktiv handling for bedre rammevilkår, bedriftene kan ikke gjøre som Gahr Støre har sagt de skal gjøre, nemlig «vente på at det kanskje kommer bedre tider».

- Det er et utrolig passivt og defensivt budskap til landets bedrifter. Jeg er rett og slett skuffet. Ap vil dele ut med den ene hånden og kreve inn med den andre. De vil sende en milliardregning til norske bedriftseiere som investerer pengen her hjemme og ikke i utlandet. Det gir ikke omstilling at Ap skal bestemme hva næringslivet skal satse på.

I tillegg til å sikre arbeid, aktivitet og omstilling bidrar budsjettet til å styrke det sosiale sikkerhetsnettet enda mer.

- Vi øker bostøtten for barnefamilier med lav inntekt. Flere barn av foreldre med lav inntekt skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Pasientbehandlingen økes igjen. Ordningen med brukerstyrt personlig assistent styrkes. Budsjettet gir 2500 heldøgns omsorgsplasser og 1200 nye dagaktivitetsplasser for personer med demens. Innsatsen innen rusomsorg  styrkes. Det blir flere psykologer og flere helsesøstre i kommunene. I tillegg kommer en rekke andre tiltak som styrker det sosiale sikkerhetsnettet. Det viser at det er fullt mulig å kombinere velferdssatsinger med å gi næringslivet bedre rammevilkår.

Norge skal ta sin del av ansvaret for flyktningekrisen som utspiller seg. Regjeringen kommer med konkrete forslag gjennom en tilleggsproposisjon senere i høst.