En bedre demensomsorg

Mye gjenstår i demensomsorgen. Jeg er enig i at mennesker som lever med demens ikke får gode nok tjenester i dag. Det gjør vi noe med.

Sterke skildringer fra pårørende viser at mye gjenstår, før vi tar godt nok vare på mennesker med demens og deres pårørende.

Ny demensplan
La meg slå fast noe viktig aller først: Ansvaret for dette hviler ikke på personellet i kommune, sykehus eller politi som i møte med syke mennesker gjør så godt de kan, innenfor rammene de har.

I vår la jeg fram primærhelsemeldingen som handler om hvordan vi skal forbedre helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Om kort tid legger jeg fram en ny demensplan som handler om hvordan vi skal forbedre tjenestene til dem som lever med demens. Disse to vil danne grunnlaget for bedre tjenester til mennesker med demenssykdommer og deres pårørende:

Vi vil sørge for mer kompetanse om demens i helse- og omsorgstjenesten. Kompetansen må heves på sykehjemmene, på sykehusene og i hjemmesykepleien. Dette er helt avgjørende for å gi mennesker med demenssykdommer tjenester som oppleves trygge og forutsigbare. En del av de ansatte i omsorgstjenesten har fått opplæring i demensomsorg – men mange flere må lære mye mer. Vi arbeider nå med en egen plan for å heve kompetansen i hele den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Tverrfaglige team
Vi vil sørge for mer helhetlige tjenester i kommunene. I dag er de kommunale helse- og omsorgstjenestene for oppstykket. Det går spesielt ut over dem med kroniske sykdommer, som demens. Derfor vil vi organisere mer av arbeidet i tverrfaglige team der flere fagpersoner samarbeider for å gi pasientene et mer helhetlig tilbud. De aller sykeste skal få oppfølging fra egne forsterkede team.

Vi vil sørge for mer kunnskap om demens i hele samfunnet. Fortsatt er det knyttet mye skam til disse sykdommene. Det fører til at mennesker med demens kommer sent til lege og ikke får oppfølging tidlig nok. Økt kunnskap om demens i samfunnet vil føre til mer åpenhet, mindre skam og at mennesker som lever med sykdommen blir møtt på en bedre måte. Vi vil lage en opplæringspakke om demens for ulike samfunnssektorer.

Vi vil sørge for at samfunnet legger bedre til rette for at mennesker med demens kan leve aktive liv. Utbygging av aktivitetstilbud er svært viktig. Vi har foreslått å bevilge midler til 1200 nye dagaktivitetsplasser på neste års budsjett, og kommer til å foreslå at kommunene får plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens fra 2020.Vi vil utvikle brukerskoler for personer med demens. Mange personer med demens ønsker kunnskap om demens og ønsker å møte andre i samme situasjon. Skolen skal være slik møteplass for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte.

Nye bygg
Vi vil sørge for bygninger som er lagt til rette for mennesker med demens. Sykehjemmene som ble til for førti år siden er ikke bygget med tanke på dagens utfordringer. Derfor skal alle nye omsorgsboliger og sykehjem tilrettelegges mennesker med demens ved at de blir organisert i små og oversiktlige enheter.

Vi vil sørge for bedre helsetjenester til mennesker med demens. Kommunikasjonen mellom sykehusene og kommunene må også bli bedre. Kunnskap om demens må bli en viktig del i alle utdanningsløp innen helse og omsorg. Mer forskning om sykdommen er også viktig for å øke kunnskapen og bedre kvaliteten på helsetjenestene.

Vi vil sørge for at pårørende får støtte og opplæring. Dette er viktig både når den som er syk bor hjemme eller ikke. Mange har fått kunnskap og støtte gjennom pårørendeskoler og støttegrupper. Dette er viktige tilbud.

Helse- og omsorgstjenesten vår skal ikke bare helbrede sykdom.

Den skal også gjøre det lettere å leve med den.

Av Bent Høie / helse- og omsorgsminister (H)  26. oktober 2015