En helhetlig innsats på rusfeltet

Å gjeninnføre den gylne regel, har gitt resultater.

Før valget i 2013 lovet Høyre å satse på rusfeltet. Vi lovet å kjøpe flere behandlingsplasser hos private og ideelle. Vi lovet raskere behandling og kortere ventetid. Vi lovet å gjeninnføre «den gylne regel» slik at rus og psykisk helse skulle prioriteres i spesialisthelsetjenesten. Vi lovet også en opptrappingsplan som tar for seg helse rusfeltet – fra tidlig innsats til ettervern, fra bolig til arbeid. Etter to år i regjering har vi levert det vi lovet.

Vi gjeninnførte den gylne regel, og det har gitt resultater. Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling har veksten vært høyere i alle helseregioner enn innenfor somatikk. Regjeringen øremerket penger til kjøp av 200 nye behandlingsplasser hos private og ideelle i 2014, i tillegg ble 255 mill. kroner øremerket til kjøp av rusbehandling, psykisk helsevern og rehabiliteringsplasser hos private. Satsningen virker. Det siste året gikk ventetiden til spesialisert rusbehandling ned med 12 dager i gjennomsnitt.

I dag la regjeringen sammen med to samarbeidspartiene KrF og Venstre frem opptrappingsplanen som skal styrke kvaliteten og øke kapasiteten på rusfeltet, og hvor innsatsen først og fremst rettes mot kommunesektoren. 

- Det er store utfordringer på rusfeltet som må møtes med en fornyet og forsterket innsats. Dette er utfordringer som ikke ble løst gjennom den for forrige opptrappingsplanen for rus, og som krever en særskilt innsats. Blant annet må vi bli flinkere til å oppdage og hjelpe tidlig. Det er i tillegg et økende alkoholkonsum, spesielt blant eldre, og det er for mange som opplever et fragmentert eller lite tilrettelagt tjenestetilbud. Denne opptrappingsplanen adresserer disse utfordringene, sier helsepolitisk talsperson, Tone W. Trøen. 

Opptrappingsplanen er en helhetlig plan som tar for seg de tre innsatsområdene tidlig innsats, behandling og oppfølgingstjenester og ettervern. Planens hovedfokus vil rettes mot personer som er i ferd med å utvikle eller som allerede har etablert et rusproblem. Opptrappingsplanen er fremmet som egen proposisjon til Stortinget. De ytre rammene for arbeidet er 2,4 mrd. kroner i perioden 2016-2020. I tillegg kommer veksten i tverrfaglig spesialisert behandling, som sikres gjennom den gylne regel. I 2016 er det beregnet til 185 mill. kroner inkludert ordningen fritt behandlingsvalg.  Som et ledd i satsningen har regjeringen i  budsjettet for 2016 foreslått en tverrdepartemental satsning på til sammen 495 mill. kroner. Av disse er 400 mill. kroner bevilget som en del av veksten i de frie inntektene til kommunene.