Enige om ny Groruddalsatsing

Jan Tore Sanner

Barnehage, skole, sysselsetting og nærmiljø blir de viktigste satsingsområdene i Groruddalen 2017-2027.

Staten og Oslo kommune er enige om å inngå et nytt samarbeid for en 10 års periode fra 2017 om videre områderettet innsats i Groruddalen. Innsatsområdene er barnehage/skole, sysselsetting og nærmiljø.

Intensjonsavtalen mellom staten og Oslo kommune ble undertegnet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i Ammerudlia barnehage i Groruddalen i dag.

– Dette er en viktig dag – ikke bare for Groruddalen, men for hele byen. Målet for den nye satsingen er at alle innbyggerne i Groruddalen skal ha trygge og gode bo- og oppvekstvilkår, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Det er bra at staten nå forplikter seg til å fortsette samarbeidet om Groruddalssatsningen i ti år fremover. Det gir Oslo kommunes virksomheter både forutsigbarhet og langsiktighet i arbeidet vi gjør i utsatte områder. Intensjonsavtalen legger opp til en konkretisering av innsatsen. Tiltakene i barnehager, skoler og nærmiljøer i denne delen av byen har vist seg å gi gode resultater for trivsel, integrering og videre utdanning. Det skal vi gjøre mer av. I avtalen skal vi også fokusere på tilrettelegging for økt sysselsetting, slik at flere grupper kan bidra i arbeidslivet, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Staten og Oslo kommune har samarbeidet i 10 år for å forbedre miljø- og leveforhold i Groruddalen. Avtalen avsluttes i 2016. Satsingen har gitt gode resultater.

– Det er likevel lokalområder i Groruddalen som har betydelige utfordringer. Vi vil bygge videre på den innsatsen som er gjort for å sikre en fortsatt positiv utvikling blant annet gjennom god integrering og bidra til at flere kan bli økonomisk selvstendige, sier Sanner.

– Mange av dalens områder er i rask endring når det gjelder befolkningssammensetning, trafikk og boområder. Vi har hatt god dialog med innbyggere og fått nyttige erfaringer i årene som har gått og dette skal vi bygge videre på framover, sier Røsland.

Nå starter en felles utvikling et nytt program som iverksettes fra 2017. Programmet skal evalueres halvveis i 10-årsperioden.

– Oslo er best i landet på å tilby tjenester tilpasset en mangfoldig befolkning. Kostholds- og aktivitetsprosjekter i barnehagene, utendørs treningsapparater i parkområder og ekstra oppfølging av gravide, er eksempler på tiltak som har blitt realisert som et resultat av satsningen. Gjennom en fortsatt satsing i Groruddalen vil vi utvikle tjenestene videre, sier Røsland.

– Det er viktig at vi forbereder oss godt for at tiltakene vi setter i verk skal ha best mulig effekt. Vi vil blant annet legge vekt på at innsatsen koordineres mellom kommune og stat, sier Sanner.

– Staten vil være med på satsingen for å kunne lære mer om hvordan ny kunnskap utviklet i Oslo og i Groruddalen kan tas i bruk i andre byer og kommuner i hele landet, avslutter Sanner.