Enighet om budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

Budsjettenighet, Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Norge er i den mest utfordrende situasjonen på flere tiår. Oljeprisen har falt og ledigheten har økt. Vi har en flyktning- og migrasjonskrise. Europa utsettes for terror. Familier og enkeltpersoner opplever usikkerhet. Situasjonen krever politisk ansvarlighet. Det er viktig for oss at Norge styres trygt.
Med et så krevende bakteppe presenterer vi en budsjettavtale for arbeid, aktivitet og omstilling. 

Vi forsterker det grønne skiftet og er enige om bruken av bistandsmidlene. Det sosiale sikkerhetsnettet styrkes. Oljepengebruken økes ikke.

Avtalen ruster Norge til å håndtere utfordringene vi møter.

- Et krevende bakteppe gjorde handlingsrommet trangere enn i fjor. Forhandlingene har skjedd i en god og konstruktiv tone, og med enighet om at målet var å finne sammen om å lage et godt budsjett som svarer på utfordringene vi står ovenfor. Det har vi greid, dette er et budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen og landets utfordringer, sier Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsperson.

Arbeid, aktivitet og omstilling

Budsjettenigheten forsterker satsingene på kunnskap med om lag 850 millioner. Innovasjon, næringsrettet forskning og såkornfond styrkes med om lag 250 millioner. Budsjettet sikrer fortsatt vekstfremmende skattelettelser. Satsingen på samferdsel beholdes.

- Den økende ledigheten må møtes med både kortsiktige og langsiktige grep. Et viktig poeng for Høyre er at de kortsiktige grepene ikke medfører varige økninger i offentlige utgifter. Det langsiktige omstillingsarbeidet gjør vi gjennom å investere i samferdsel, kunnskap og skatteletter som gjør at det lønner seg mer å jobbe og å skape nye arbeidsplasser, sier Flåtten.

Asylstrømmen møtes med innstrammende tiltak

Asyltilstrømmingen vi har opplevd den siste tiden møtes med flere innstrammende tiltak fra regjeringen og nylig gjennom en bred enighet i Stortinget med formål om å stramme inn ytterligere. Dette reflekteres i budsjettenigheten.

- Asyltilstrømmingen må reduseres samtidig som vi er nødt til å håndtere de utgiftene den medfører. Derfor er jeg glad for at regjeringens kostnadsdempende tiltak, blant annet gjennom reduserte ytelser og enklere standarder, er bevart, fortsetter Flåtten.

Styrking av det sosiale sikkerhetsnettet

Det sosiale sikkerhetsnettet styrkes på en rekke områder. Blant annet utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehager til å også gjelde 3-åringer, helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes, det kommunale barnevernet styrkes, nær 60.000 enslige alderspensjonister med minstepensjon får økt pensjon, etterforskningen av vold og overgrep mot barn styrkes

- Vi tetter hull i det sosiale sikkerhetsnettet samtidig som vi sikrer flere en bedre fremtid gjennom å legge til rette for at flere fullfører skolen og kommer seg inn i arbeidslivet. Dette er viktig for å bekjempe forskjeller, sier Flåtten videre.

Det grønne skiftet

Satsingen på jernbane øker kraftig, det samme med gang- og sykkelveier. Måneds- og årskort med NSB blir 20 % billigere. Kommuner som kutter utslipp belønnes mer enn i dag. Belønningsordningen for kollektivtrafikk øker sterkt.

- Regjeringen har allerede levert tidenes satsing på jernbane, og den forsterkes ytterligere. Infrastruktur bygges ut og vedlikeholdsetterslepet reduseres enda mer. Samtidig har regjeringen allerede sørget for flere avganger, og nå blir det billigere å reise med tog. Dette sammen med økte midler til belønningsordningen for kollektivtrafikk gjør dette til en gledens dag for kollektivreisende, avslutter Svein Flåtten.