Et sterkt kunnskapsbudsjett

Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Tomas Moss, www.icu.no
Kunnskap og utdanning er høyt prioritert i regjeringens forslag til budsjett. Det er helt nødvendig for et budsjett som har fokus på arbeid, aktivitet og omstilling. 

Å realisere kunnskapssamfunnet er en av regjeringens hovedsatsinger. Dette kommer tydelig frem i regjeringens prioriteringer.

- Vi la frem realfagsstrategien i august, dette følger vi nå opp i budsjettet. Målet er at flere skal oppleve gleden det gir å mestre matematikk og realfag, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nå skal elevene også få en naturfagstime ekstra på barnetrinnet. Kommunene velger selv om de vil sette den inn i 5., 6. eller 7. klasse.

Regjeringen forsterker også yrkesfagløftet med 93 mill. kr. Lærlingtilskuddet øker for fjerde gang siden regjeringen tiltrådte og vi satser mer på yrkesfaglærernes kompetanse.

Videreutdanningssatsingen for lærere fortsetter. I løpet av to år har regjeringen nesten tredoblet tallet på plasser i videreutdanning og i budsjettet for 2016 foreslås det over 1 mrd. Kroner til dette formålet. Det betyr at over 5 000 lærere også neste år vil få mulighet til å ta videreutdanning.

Høyere utdanning

Regjeringen fortsetter satsingen på studentene og viderefører tilskudd til studentboliger på et historisk høyt nivå. Neste år vil 2.200 nye studentboliger kunne påbegynnes i 2016. For tredje år på råd foreslår Høyre-FrP-regjeringen en økning i studiestøtten ut over prisvekst.

- Med dette viser vi en tydelig vilje til å satse på studentene og gjøre rammene rundt studiehverdagen bedre. Dermed kan flere fullføre utdanningen de begynner på, fortsetter kunnskapsministeren.

I budsjettet foreslår regjeringen også å bevilge 62 mill. kr til å planlegge innføringen av femårig masterutdanning for lærere. I lys av omstillingen Norge nå må gjennom oppretter regjeringen nå 350 nye studieplasser på praktisk-pedagogisk utdanning. Dette gir ingeniører og fagarbeidere i utsatte regioner på Sørlandet og Vestlandet en vei inn i skoleverket.

Forskning

En sterk satsing på forskning skal hjelpe oss på veien mot et mer konkurransedyktig næringsliv, grønne arbeidsplasser og flere verdensledende fagmiljøer.

- I år igjen foreslår vi en betydelig vekst i bevilgningene til forskning og utvikling.  Bevilgningene øker med 2,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer en realvekst på 4,1 prosent. Den offentlige finansieringen av forskning og utvikling anslås til å være om lag 32,5 milliarder kroner. Dette innebærer at vi når målsetningen om å bruke én prosent av BNP på offentlig finansiert forskning, fortsetter Kunnskapsministeren.

Vi følger opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med om lag 760 mill. kroner, blant annet med 125 nye rekrutteringsstillinger, 25 mill. kroner til forskingsinfrastruktur og 135 mill. kroner til stimuleringstiltak for deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020. I tillegg styrkes den næringsrettede forskningen, blant annet ved å styrke programmet for kommersialisering av forskningsresultater (FORNY2020) med 90 millioner kroner og ordningen Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner.