Flomsikringen styrkes

Haarek Elvenes
Hårek Elvenes, stortingsrepresentant fra Høyre

Regjeringen øker flomvernet i statsbudsjettet for 2016. Ekstremværet setter oss på nye prøver. Flomverk skal styrkes for å stå bedre rustet mot flom.

Elvene på Østlandet har på sensommeren flommet over sine bredder. I for høst førte store nedbørsmengder til storflom flere steder på Vestlandet. Flere elever hadde vannføring på et nivå mellom 200 og 500 års flom. I mai 2013 ble Gudbrandsdalen rammet av en stor flom forårsaket av snøsmelting og påfølgende intens nedbør. Skadeomfanget ble beregnet til om lag 1 milliard kroner. Regjeringen setter derfor av 180 mill. kroner mer til flomsikring i neste års statsbudsjett.  Underdimensjonerte flomverk skal styrkes for stå bedre rustet mot flom.

Ekstremværet setter oss på nye prøver. Vi må forberede oss bedre på mer ekstremvær. Nasjonalt risikobilde 2014 beskriver storflom som ett av flere mulige katastrofetilfeller som kan inntreffe. Det er spesielt de store vassdragene i Trøndelag og på Østlandet som har størst skadepotensiale. I dag finnes det ingen økonomiske incentiver for at kommunene skal gjennomføre forebyggende tiltak knyttet til eksisterende bygninger og infrastruktur. Regjeringen vil se nærmere på etablering av en slik ordning.

Hårek Elvenes (H)
stortingsrepresentant