Forsvarets fremtid skapes nå

1. oktober mottok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens fagmilitære råd. Rådet vil utgjøre det viktigste grunnlaget i en rekke nytenkende innspill for regjeringens videre arbeid med en ny langtidsplan (LTP) for forsvarssektoren.

- Forsvarssjefen har levert et tydelig råd, som understreker behovet for å ta tøffe grep og for å styrke Forsvaret, sa forsvarsministeren ved fremleggelsen. - Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at vi må tenke nytt om Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. Vi må styrke Forsvarets evne til å kunne reagere raskt og med relevante midler i en krisesituasjon, sier Eriksen Søreide.

Regjeringen tar sikte på å legge frem langtidsplanen for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2016. At Forsvaret får tilstrekkelige, stabile og forutsigbare økonomiske rammer og at det skapes reell balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver vil bli sentrale målsettinger i arbeidet med ny langtidsplan. - Regjeringen har begynt snuoperasjonen med å øke forsvarsbudsjettene, og det vil vi fortsette med. Utfordringene har bygget seg opp over tid, og vil ta tid å løse, avslutter Eriksen Søreide.

Nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité fra Høyre, Øyvind Halleraker, ønsker den åpne linjen velkommen. Han ser frem til at Stortinget får oversendt den nye langtidsplanen og mener i likhet med forsvarsministeren at det er Forsvarets operative behov i en endret sikkerhetspolitisk kontekst som må være styrende. - Heller enn å spørre oss hvor mye forsvar vi får for et bestemt antall kroner, må vi bli enige om hvilket forsvar Norge trenger. Det må være vårt utgangspunkt i det videre arbeidet, sier Halleraker.

Departementet skal bruke tiden frem til proposisjonen legges frem for Stortinget på danne seg et helhetlig beslutningsgrunnlag for langtidsplanen. Regjeringen legger opp til en åpen prosess og FMR vil bli sendt til berørte kommuner, fylkeskommuner og interessentgrupper slik at alle berørte parter gis anledning til å fremme sine synspunkter og komme med skriftlige innspill.