Håndtering av flyktningkrisen

I et omfang vi ikke har sett siden 2. verdenskrig legger voksne og barn ut på farlige reiser med håp om en bedre fremtid i Europa.

For oss i Norge er utfordringen at vårt system for mottak og integrering av de som søker om opphold hittil ikke har vært dimensjonert for at tilstrømningen skal tredobles, slik beregningen nå legger opp til. Vi må erkjenne at dette er en utfordring som vil kreve mye av oss, både praktisk og økonomisk.

- Regjeringen har lagt fram et budsjettforslag for 2016 med sterk satsing på arbeid, aktivitet og omstilling. Disse hovedprioriteringene ligger fast. Vi vil ikke mestre den langsiktige integreringen hvis vi ikke klarer vår økonomiske omstilling eller hvis store flyktninggrupper står uten jobb og med lav arbeidsdeltagelse. Derfor har vi lagt stor vekt på å beholde hovedgrepene i budsjettet sier statsminister Erna Solberg.

Les mer om tilleggsnummer om økte asylankomster på regjeringen.no.

Regjeringen møter utfordringene langs 4 hovedlinjer

  1. Omdisponeringer økonomisk for å dekke utgiftene og bygge opp et godt nok mottaksapparat og en fungerende behandlingskjede.
  2. Innstramninger på kort sikt for både å ha rom til kapasitetsøkningene, og for ikke å komme i utakt med ytelser i land rundt oss.
  3. Arbeide for endringer i tillatelser, oppholdsgrunnlag, som familiegjenforeningsspørsmål og midlertidighet.
  4. Omlegginger og forsterkninger i integreringsarbeidet. Vi må få til raskere og bedre integrering. Vi annonserer nye forslag og legger frem en stortingsmelding parallelt med revidert nasjonalbudsjett til våren.

Regjeringen legger frem et ansvarlig forslag til hvordan situasjonen skal håndteres på kort sikt, og foreslår en balansert inndekning av tiltakene. Det legger også grunnlaget for en politikk som er bærekraftig på sikt i en situasjon med stor asylstiltrømning framover.

- Vi skal ta godt vare på mennesker som kommer og som har rett til beskyttelse. Samtidig skal vi sørge for at mennesker uten rett på beskyttelse raskt blir returnert. Vi står foran svært krevende tider når titusener av flyktninger skal integreres. Regjeringen vil gi flyktningene et nøkternt men verdig tilbud. Det er viktig at Norge ikke har velferdsordninger som øker tilstrømningen av flyktninger til landet. Arbeidet med integrering skal styrkes sier Høyres parlamentariske leder, Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Den økonomiske situasjonen er utfordrende. Norge står foran en krevende omstilling som følge av fallet i oljeprisen, samtidig som vi skal ta vårt ansvar for mennesker som rømmer fra krig og nød. Mer enn noen gang må budsjettet legge til rette for arbeid, aktivitet og omstilling.

- Hovedgrepene i budsjettet er heldigvis beholdt. Satsingen på infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser er fortsatt sterk. Det er helt nødvendig for å få til en langsiktig omstilling til en mindre oljeavhengig økonomi. Nye arbeidsplasser er nødvendig for varig velferd og en nøkkel til å lykkes med integreringen sier Svein Flåtten, finanspolitisk talsperson i Høyre.

Den økte tilstrømningen av mennesker som søker om beskyttelse i Norge vil øke utgiftene med ca 9,5 mrd. kroner i 2016. Dette kommer i tillegg til de bevilgningene som allerede er foreslått i statsbudsjettet.

Av hensyn til norsk økonomi foreslås det å dekke de økte utgiftene ved å redusere de varslede skattelettelsene, selv om skattereformen ligger fast, redusere enkelte satsinger og ved å bruke en større andel av bistandsbudsjettet på flyktninger i Norge.