Historisk løft for rusfeltet

Bent Høie helseminister
Rusfeltet opplever et historisk løft, som skal bidra til å sikre kapasitet og kvalitet i tilbudet til alle som trenger det.

Før valget i 2013 stod partilederne fra Høyre, FrP, KrF og Venstre sammen om at rusfeltet skulle prioriteres og styrkes gjennom en omfattende og forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet. I dag lanserer de samme partiene at det er enighet om at opptrappingsplanen for rusfeltet fremmes som en egen proposisjon høsten 2015 med en ramme på hele 2,4 mrd. kroner i perioden 2016-2020.I tillegg til dette kommer veksten i tverrfaglige spesialisert rusbehandling, som er estimert til 770 mill.  i samme periode. Dette blir derfor et historisk løft for rusfeltet.

- Den forrige opptrappingsplanen for rusfeltet ga ikke det løftet som trengtes. Derfor vil denne regjeringen ha en forsterket innsats på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til å sikre kapasitet og kvalitet i tilbudet til alle som trenger det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Opptrappingsplanen er en helhetlig plan som tar for seg de tre innsatsområdene forebygging, behandling og ettervern/oppfølgingsstjenester. Planens hovedfokus vil rettes mot personer som er i ferd med å utvikle eller som allerede har etablert et rusproblem. Hovedinnsatsen rettes mot kommunesektoren, men rusmiddelproblemene løses ikke innenfor helse- og omsorgsektoren alene. Derfor presenteres også tiltak innen viktige områder som økonomi, sosiale forhold, skole, utdanning, bolig og barnevern, i tillegg til helse- og omsorgstjenestene.

- Med denne opptrappingsplanen løfter vi rusomsorgen til et historisk nivå. For Høyre har det vært viktig at vi styrker hele feltet, på tidlig innsats, behandling og på ettervern. Jeg vil særlig trekke frem innsatsen mot rus blant eldre, som er et følsomt og tabubelagt tema, og kan gjøre alderdommen vanskelig for mange. I denne planen tar vi disse utfordringene på alvor, gjennom å styrke behandlings- og oppfølgingstilbudet til det voksende antall eldre med rusproblemer, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen.             

Samarbeidspartiene er enige om fem overordnede mål for opptrappingsplanen:

1.            Det skal sikres reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet

2.            Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig

3.            Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat

4.            Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre

5.            Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.