Høyre satser på psykisk helse

Bent Høie helseminister
I primærhelsetjenestemeldingen varslet regjeringen at de vil lovfeste kommuners plikt til å ha psykologkompetanse, og at det tas sikte på at plikten vil gjelde fra 2020.
Regjeringen har nå varslet at det i budsjettet for 2016 vil foreslås å styrke rekrutteringstilskuddet med 45 millioner kroner, og å forenkle regelverket slik at det blir mer forutsigbart for kommuner, med mindre rapportering og byråkrati. Det blir etablert et fast årlig tilskudd på 300 000 kroner per nyrekruttert psykologårsverk, som løper inntil lovplikten trer i kraft. Dette betyr at det for 2016 blir rom for inntil 150 nye psykologårsverk i kommunene.
 
-          Å få flere psykologer til å arbeide i helse- og omsorgstjenestene har vært en suksess i de kommunene som har ansatt psykologer. Vi har sett at rekrutteringen har gitt etablering av flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Regjeringen foreslår at kommuner og bydeler som mottar tilskudd etter gammel ordning flyttes over i den nye ordningen og mottar tilskudd inntil lovplikten trer i kraft. Det betyr at langt de fleste vil motta mer tilskudd i lengre tid enn det som var fastsatt i det gamle regelverket, og ingen kommuner vil ende opp med å få mindre midler enn det de ville gjort i gammel ordning.
 
-          At flere psykologer i kommunene så langt har vist seg å være en suksess, viser at vi er på riktig spor. Likevel er det bare rundt fire av ti kommuner og bydeler som har ansatt psykolog. Det er ikke godt nok. Det kan ikke være slik at det er postnummeret ditt som avgjør hvor god og tidlig hjelp du får. Derfor er det viktig at vi styrker tilskuddsordningene, for deretter å lovfeste kommunenes plikt til å ha psykologkompetanse, sier Høie.