Høyre vil gjøre hverdagen tryggere for eldre

I dag skal alle som yter helse- og omsorgstjenester til barn og personer med utviklingshemming fremlegge politiattest. Regjeringen foreslår nå at kommunen skal kunne kreve politiattest fra personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester.

God kvalitet på helse- og omsorgstjenester krever at pasienter og brukere har tillit til og kan stole på personell som yter tjenester til dem. Vi bør sørge for at pasienter og brukere gis best mulig beskyttelse mot overgrep og skade. I dag skal alle som yter helse- og omsorgstjenester til barn og personer med utviklingshemming fremlegge politiattest. Regjeringen foreslår nå at kommunen skal kunne kreve politiattest fra personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester.

-          Mange eldre er i en sårbar situasjon, og særlig gjelder dette demensrammede pasienter. Eldre som er rammet av demens har få muligheter til å beskytte seg selv mot overgrep, og vi har sett eksempler på at demensrammede også har hatt vanskeligheter med å varsle om foretatte overgrep. Jeg er derfor glad for at det nå kan stilles krav om vandelsattest også for mennesker som skal jobbe med eldre, fordi eldre bør gis like god beskyttelse mot overgrep og skade som barn, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen. 

Den nye politiattesten skal inneholde samme straffbare forhold som de som anmerkes på en barneomsorgsattest (narkotika-  og sedelighetsforbrytelser og alvorlige voldsforbrytelser), og i tillegg legemsfornærmelse, ulovlig tvang og frihetsberøvelse. Forslaget innebærer en valgfri adgang for kommunene. Det betyr at i de kommuner som velger å ikke kreve politiattest etter det nye regelverket, videreføres dagens regelverk. Det forslås ikke nye regler om yrkesforbud, ut over dagens regler. Dersom attesten viser anmerkninger må kommunen vurdere hvilke konsekvenser anmerkningen skal få for søker.

-          Jeg vet at personell i helse- og omsorgstjenesten hver dag året igjennom gjør en strålende innsats for pasienter og brukere. Det er lite som tyder på at det generelt sett er grunn til bekymring for personellets vandel. Krav om politiattest vil likevel være et godt forebyggende tiltak, og kan bidra til at pasienter og brukere får enda bedre tillit til at kommunen gjør sitt beste for at helsepersonell ikke skader dem på noen måte, sier Tone W. Trøen.

Forslaget sendes ut på høring 9. september 2015.